Naar het overzicht

Seni­or Advi­seur Water

Als pro­fes­si­o­nal bij AT Osbor­ne werk je aan bij­zon­de­re pro­jec­ten met een groot­se impact. Impact op de direc­te leef­om­ge­ving en daar­mee op de maat­schap­pij. Pro­jec­ten waar wij trots op zijn. Als erva­ren advi­seur water en kli­maat maak je onder­deel uit van de markt­groep water. Je werkt samen met slim­me collega’s van het AT Osbor­ne aan com­plexe vraag­stuk­ken. Je werkt aan advies­op­drach­ten, bij­voor­beeld eva­lu­a­ties of stra­te­gi­sche beleids­ont­wik­ke­ling en rol­len in pro­ject-/pro­gram­ma­ma­na­ge­ment.  

Je werkt in een team van col­le­ga advi­seurs en mana­gers, allen met ver­schil­len­de ach­ter­gron­den. We staan de opdracht­ge­ver en de gebrui­ker ter­zij­de bij aller­han­de vraag­stuk­ken rond­om water­kwa­li­teit, water­vei­lig­heid, kli­maat­adap­ta­tie of gebieds­op­ga­ven. Daar­naast onder­steun en advi­seer je de opdracht­ge­ver in vraag­stuk­ken van zijn of haar orga­ni­sa­tie, het vorm­ge­ven van beleid, de gover­nan­ce van pro­jec­ten of programma’s (bij­voor­beeld in het Hoog­wa­ter­be­scher­mings­pro­gram­ma, het beheer van de Wad­den­zee of de Kader­richt­lijn water). Onze werk­wij­ze ver­bindt stra­te­gie, pro­ces en inhoud.

Wat ga je doen?
Jouw rol in advies­op­drach­ten bevindt zich aan de zij­de van de opdracht­ge­ver en vari­eert per klan­tom­ge­ving. Jouw opdracht­ge­vers zijn bij­voor­beeld water­schap­pen, pro­vin­cies, Rijks­wa­ter­staat, minis­te­ries of pro­gram­ma­di­rec­ties. Je advi­seert onze opdrachtgever(s) over water­op­ga­ven in het lan­de­lijk gebied, vaak gecom­bi­neerd met ande­re duur­zaam­heids- of leef­baar­heids­op­ga­ven. Je gaat aan de slag met het droog­te­pro­bleem, de aan­pak van de water­kwa­li­teit of gebieds­op­ga­ven rond­om water­vei­lig­heid. Veel­al gaat het om opga­ven met veel betrok­ke­nen, bestuur­lij­ke com­plexi­teit en met een stra­te­gisch karakter.

Wie zoe­ken wij?
Jíj bent een breed opge­lei­de pro­fes­si­o­nal en bent een gene­ra­list in het water­do­mein. Je hebt erva­ring in inte­gra­le gebieds­aan­pak waar­bij meer­de­re opga­ven (vei­lig­heid, eco­no­mie, natuur, land­bouw, mobi­li­teit, ener­gie, bio­di­ve­si­teit) aan de orde zijn. Daar­naast ben je bekend met ande­re beleids­do­mei­nen (bij­voor­beeld ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling en gebieds­op­ga­ven rond­om water­over­last) en heb je ken­nis en erva­ring met vraag­stuk­ken uit Deltaprogramma’s, het hoog­wa­ter­be­scher­mings­pro­gram­ma en de Kader­richt­lijn Water. Ook ben je goed bekend met pro­ject­ma­ti­ge aan­pak­ken en een pro­gram­ma­ti­sche werk­wij­ze.  Je hebt als pro­fes­si­o­nal 10 + jaar erva­ring als adviseur/ pro­ject­lei­der en hebt een onder­ne­men­de instelling.

 • Jij her­kent dat de opga­ven voor een toe­kom­stig leef­baar Neder­land en ons wel­zijn, ook of moge­lijk voor­al, is gele­gen in het lan­de­lijk gebied
 • Je wilt hel­pen onze markt­aan­we­zig­heid in het lan­de­lijk gebied ver­der te ont­wik­ke­len (tran­si­tie lan­de­lij­ke omgeving)
 • Je bent goed inge­voerd in de publie­ke sec­tor zowel amb­te­lijk als bestuurlijk
 • Je spreekt de taal van de bestuur­der, de direc­teur en de inhou­de­lij­ke deskundige
 • Ver­bin­den is één van je kern­kwa­li­tei­ten, je hebt een sterk netwerk
 • Je bent sen­si­tief in bestuur­lij­ke orga­ni­sa­ties en benut het bestuur­lijk pro­ces om doe­len te bereiken
 • Je bent een ver­bin­der en ken­nis­ma­ke­laar (je weet waar spe­ci­fie­ke ken­nis gevon­den kan worden)
 • Je hebt een voor­keur hydro­lo­gie, geo­gra­fie, land- en waterbeheer
 • Je hebt erva­ring met gebied­s­pro­ces­sen, inte­graal, regi­o­naal, en lan­de­lijk gebied
 • Je bent bekend met gover­nan­ce vraagstukken
 • Je kan wer­ken op tac­tisch-stra­te­gisch niveau (mana­ge­men­tom­ge­ving)
 • Je bent resul­taat­ge­richt, je kan niet alleen pra­ten, maar ook meters maken.
 • Je kan schrij­ven, zowel op beleids- als bestuur­lijk niveau
 • Je bent ana­ly­tisch en procesgericht
 • Je bent een Team­play­er, je kan juni­o­ren aan­stu­ren en zich hel­pen ontwikkelen
 • Je bent scherp op je eigen ontwikkeling
 • Je hebt affi­ni­teit met belang­rij­ke tran­si­tie­op­ga­ven in de duur­za­me leefomgeving

You Mat­ter
AT Osbor­ne is niet voor niets ‘a Gre­at Pla­ce to Work’. We bie­den je alle vrij­heid en ver­ant­woor­de­lijk­heid om je eigen agen­da te bepa­len. Je werkt voor inspi­re­ren­de klan­ten aan com­plexe pro­jec­ten die vra­gen om een inhou­de­lij­ke en prag­ma­ti­sche bena­de­ring. Natuur­lijk ont­vang je een mooi sala­ris, kan je gebruik maken van onze mobi­li­teits­re­ge­ling (lea­se, OV) en krijg je een lap­top en tele­foon van de zaak.

Ook als pro­fes­si­o­nal ben je nooit uit­ge­leerd. Naast een uit­da­gend pro­jec­ten­aan­bod, beschik je als advi­seur huis­ves­ting onder­wijs over een net­werk van 100 slim­me collega’s die net zo bedre­ven zijn als jij. Diver­se vak­groe­pen en over­leg­gen bie­den je de kans je ken­nis bij te hou­den en te klank­bor­den over vraag­stuk­ken. Via AT Osbor­ne Aca­de­my inves­te­ren we daar­naast in een uit­ge­breid trai­nings­aan­bod qua soft skills waar­uit je kunt kiezen.

AT Osbor­ne ken­merkt zich als een pro­fes­si­o­ne­le werk­om­ge­ving met toe­ge­wij­de en cre­a­tie­ve door­zet­ters. Naast hard wer­ken zijn wij ech­te team­spe­lers en vin­den we ple­zier maken net zo belang­rijk! We orga­ni­se­ren gere­geld team­uit­jes, bor­rels, lezin­gen en sportactiviteiten.

Meer weten of solliciteren?
Wil je meer weten over AT Osbor­ne of over deze func­tie? Neem voor inhou­de­lij­ke vra­gen con­tact op met Her­bert Bos of Car­la de Koning. Als je in aan­mer­king wilt komen voor deze func­tie, kun je je CV en moti­va­tie stu­ren aan recruitment@atosborne.nl onder ver­mel­ding van ‘advi­seur water. Neem bij alge­me­ne vra­gen ook gerust con­tact op via dit mailadres.

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief