Adaptiviteit en flexibiliteit in projectaanpak RWS in MIRT-proces

De con­clusie die we samen met RWS trekken, is dat bin­nen de spel­regels al veel ‘adap­tiviteit en flex­i­biliteit’ mogelijk is. En ook nodig is om aan slagkracht en beteke­nis te win­nen in een steeds com­plex­er speelveld. In diverse pro­jecten is een ‘flex­ing strate­gie’ ontwikkeld, waarin gede­tailleerde inhoudelijke besluiten rond weg- en water­in­fra­struc­tu­ur zo dicht mogelijk op de real­isatie wor­den genomen en niet reeds jaren daar­voor. Ook zien we dat in diverse pro­jecten het man­age­ment en de financier­ing door een con­sor­tium van pub­lieke par­ti­jen wordt opgepakt, en RWS er niet ‘alleen voor staat’. De voorkeursstrate­gie van RWS is even­wel ‘hedg­ing’. Dat wil zeggen dat het meren­deel van de pro­jecten nog erg inhoudelijk wor­den benaderd en vroeg in het pro­ces wordt vast­gelegd. Vaste werk- en reken­meth­od­es en cul­tu­ur en omgev­ing (vroeg zek­er­heid willen) spe­len hier een belan­grijke rol.

‘Adap­tiev­er’ kan dus wel, maar vergt een meer pro­ces­matige en organ­isatorische bewuste aan­pak vooraf, waar­bij ook de mogelijkhe­den die de spel­regels en de wet — en ook het nieuwe Mobiliteits­fonds — bieden, volop onder­zocht wor­den. We agen­deren voor RWS 11 con­crete adviezen met betrekking tot besluitvorm­ingsmo­menten, samen­werk­ing met andere par­ti­jen en cultuur/werkwijzen.

Deel deze pagina via

Ook interessant