Project omschrijving

Ama­rant — Stra­te­gie voor vastgoed

Ama­rant is een van de gro­te­re instel­lin­gen voor ver­stan­de­lijk gehan­di­cap­ten in wes­te­lijk Bra­bant (omzet ca. €300 mln.) In de dyna­miek van deze markt heeft Ama­rant aan AT Osbor­ne gevraagd een nieu­we stra­te­gie voor vast­goed op te stel­len en mee te den­ken over de inrich­ting van de afde­ling ser­vi­ces die de stra­te­gie gaat uitvoeren.

Paral­lel aan dit tra­ject brach­ten we de hui­di­ge por­te­feuil­le in kaart. We heb­ben elk gebouw op ruim­te-niveau in een data­ba­se opge­no­men, we heb­ben de tech­ni­sche staat en func­ti­o­ne­le kwa­li­teit in beeld gebracht. Met deze en ande­re ele­men­ten voer­den we een hold-sell ana­ly­se uit, waar­mee we elk com­plex van een advies heb­ben voorzien.

“AT Osbor­ne heeft voor ons en met ons een stra­te­gie voor vast­goed opge­steld, die een logisch gevolg is van de stra­te­gie en ambi­ties van Ama­rant. Met een sterk data-gedre­ven aan­pak en ken­nis van zaken heb­ben de advi­seurs ons gehol­pen bij het maken van scher­pe beleids­keu­zes.” Suzan Wil­lems – Direc­teur ser­vi­ces Amarant

Vraag en aan­bod aan huis­ves­ting heb­ben we samen­ge­bracht in een dyna­misch vast­goed­mo­del, waar­in per regio dui­de­lijk wordt wat de opga­ve is. Met dit model kan Ama­rant regioplan­nen opstel­len. Ook brach­ten we de bij­be­ho­ren­de inves­te­rings­op­ga­ve in beeld.

Sche­ma aan­pak Amarant

In het ver­volg op de stra­te­gie voor vast­goed heb­ben we de finan­cie­rings­aan­vraag bij de bank bege­leid en heb­ben we Ama­rant onder­steund in de inrich­ting van de afde­ling services.

Spreekt deze aan­pak u aan? Neem dan con­tact met ons op, wij den­ken graag met u mee om een pas­sen­de oplos­sing te bie­den voor de uit­da­ging waar u voor staat.