Project omschrijving

Amstel­veen­lijn: regi­o­naal OV Amsterdam

De Amstel­veen­lijn is een belang­rij­ke scha­kel in het regi­o­na­le open­baar ver­voer van de regio Amster­dam. Gebrui­kers van het OV moe­ten er op kun­nen reke­nen. Dat hij zo vaak moge­lijk rijdt en hem of haar snel, vei­lig en com­for­ta­bel van a naar b brengt. Op al die pun­ten kan het beter. Daar­om wordt de Amstel­veen­lijn vernieuwd.

www.amstelveenlijn.nl
De Stads­re­gio Amster­dam is de opdracht­ge­ver van het pro­ject Amstel­veen­lijn. De Stads­re­gio heeft de gemeen­te Amster­dam gevraagd om dit pro­ject uit te voe­ren, van­we­ge de erva­ring die de gemeen­te heeft met gro­te, com­plexe projecten.

AT Osbor­ne levert een mooie bij­dra­ge aan de Amstel­veen­lijn. Ver­schil­len­de exper­ti­ses komen in dit pro­ject samen. Met maar liefst vier collega’s zijn we betrok­ken bij het pro­ject­ma­na­ge­ment, het omge­vings­ma­na­ge­ment en de Euro­pe­se aan­be­ste­ding van de Amstel­veen­lijn. Geza­men­lijk heb­ben we in de afge­lo­pen twee jaar dat we betrok­ken zijn, het Uit­voe­rings­be­sluit tij­dig ver­kre­gen, is er een goe­de samen­wer­king tot stand geko­men met de vele inter­ne en exter­ne betrok­ke­nen, heb­ben we een con­tract geschre­ven ten behoe­ve van de toe­kom­sti­ge opdracht­ne­mer van de Amstel­veen­lijn en  heb­ben we de aan­be­ste­ding door­lo­pen voor de selec­tie van deze opdrachtnemer.

De uit­da­ging van de ombouw van de Amstel­veen­lijn zit, zoals vaker bij gro­te pro­jec­ten, niet in het aan­leg­gen en ver­nieu­wen van de rails. De uit­da­ging zit er in dat dit moet gebeu­ren in een druk­ke omge­ving. Veel men­sen gebrui­ken de lijn en het gebied in de direc­te omge­ving, veel en inten­sief. Zor­gen dat de ombouw, ook in de tij­de­lij­ke situ­a­tie, vol­doet aan de wen­sen en eisen van de gebrui­kers, dat het vei­lig is voor ieder­een van bou­wer tot voor­bij­gan­ger.
Daar­naast staat de wereld niet stil. De ombouw moet plaats­vin­den in een gebied waar veel pro­jec­ten spe­len, waar veel ver­schil­len­de par­tij­en, gro­te belan­gen heb­ben. Waar par­tij­en in een nieu­we rol ope­re­ren. Die con­text vraagt om flexi­bi­li­teit, dui­de­lijk­heid en voor­spel­baar­heid om bestuur­der, opdracht­ge­vers en toe­kom­stig beheer­ders aan boord te hou­den en het pro­ject vol­gens plan­ning te laten verlopen.

Ook de toe­kom­stig opdracht­ne­mer van de Amstel­veen­lijn krijgt te maken met deze aspec­ten. We zoe­ken dan ook een par­tij die daar mee om kan gaan. Waar het pro­ject­team goed mee kan samen­wer­ken. Die kan mee­den­ken en tege­lijk voor­spel­baar en robuust is.