Port of Den Helder: baseline op orde

AT Osborne maak­te voor de Port of Den Helder van ieder reg­is­ter­goed een paspoort. Daarin is de rel­e­vante infor­matie van dit reg­is­ter­goed is opgenomen.

De inter­na­tionale zee­haven van Den Helder biedt een zee aan mogelijkhe­den. Behalve dat het de thuis­ba­sis vormt voor een groeiend aan­tal off­shore-gere­la­­teerde onderne­min­gen, is ook de vloot van de Konin­klijke Marine hier geves­tigd, eve­nals een mod­erne visafslag.

Port of Den Helder
In 2013 is de NV Port of Den Helder verzelf­s­tandigd. Daar­bij heeft Port of Den Helder de op het havenbedri­jf betrekking hebbende vast­goed­porte­feuille in economisch eigen­dom verkre­gen van de gemeente Den Helder. Om de ontwik­kel­ing van de haven de komende jaren te realis­eren heeft Port of Den Helder een Routekaart opgesteld. De Routekaart is bedoeld om zow­el het bedri­jf­sleven als de betrokken over­he­den te informeren over de ambities en de ruimtelijke ontwik­kelin­gen die Port of Den Helder de komende decen­nia wil realis­eren. Inzicht in gebiedsin­for­matie is daar­bij een essen­tiële voor­waarde om de beoogde ontwik­kelin­gen te kun­nen uitvoeren.

Op veel van de, bij Port of Den Helder in economisch eigen­dom zijnde perce­len, rusten pub­lieke en pri­vate recht­en en plicht­en. Een scherp en actueel inzicht hierin is voor de haven essen­tieel om gerichte stap­pen te kun­nen zetten in het tot ontwik­kel­ing bren­gen, exploiteren en onder­houden van het gebied. Port of Den Helder heeft zichzelf daarom als doel gesteld om de gebiedsin­for­matie naar een hoger niveau te bren­gen en daar­bij ook dig­i­taal toe­ganke­lijk te maken.

Rol van AT Osborne
Voor deze klus heeft Port of Den Helder de exper­tise ingeroepen van AT Osborne. Wij maak­ten van ieder reg­is­ter­goed, waar­toe Port of Den Helder is gerechtigd, een paspoort. Daarin is de rel­e­vante infor­matie van dit reg­is­ter­goed is opgenomen. Daar­bij kan gedacht wor­den aan kadas­trale infor­matie, de van toepass­ing zijnde recht­en en andere rechthebben­den en eventuele huur- of gebruiksovereenkom­sten. Deze infor­matie wordt, samen met de rel­e­vante bron­doc­u­menten, in een dig­i­taal sys­teem geplaatst, waarmee Port of Den Helder op snelle en een­voudi­ge wijze inzicht heeft in haar basis­in­for­matie en deze infor­matie zodanig ook up to date kan houden. Dit brengt aanzien­lijke effi­cien­cyvo­orde­len met zich mee, het­geen bij­draagt aan het verzil­v­eren van de Routekaart.

Meer informatie

Deel deze pagina via

Ook interessant