Beleidsroadmap Geautomatiseerd Vervoer

Uitdaging

Ned­er­land heeft van zichzelf geen grote auto­mo­tive indus­trie, vergeleken met andere Europese lan­den. Voer­tu­ig­beleid wordt op Europees niveau bepaald. Echter, de uitwerk­ing daar­van zien wij terug op onze Ned­er­landse wegen en in onze ste­den. Voer­tu­igen met zel­fri­j­func­ties bieden veel poten­tie in het ver­beteren van de ver­keersvei­ligheid, doorstro­ming van het ver­keer en het effi­ciënt en duurza­am rij­den. Toch is nog veel onduidelijk over de tech­nolo­gie die nog volop in ontwik­kel­ing is. De te verwacht­en effecten zijn voor­lop­ig gebaseerd op the­o­retisch onder­zoek en (grootschalige) testen komen mond­jes­maat tot stand. Daar­bij is nog veel onduidelijk over het exacte gedrag van zel­fri­j­dende voer­tu­igen, wat het voor de over­heid moeil­ijk maakt om deze te keuren en toe te lat­en op de open­bare weg.

Oplossing

AT Osborne heeft in diverse sessies met sleutelfig­uren van over­hei­dspar­ti­jen als I&W, RDW, CBS en Rijk­swa­ter­staat de roadmap opgesteld, met daarin vraagstukken en onder­w­er­pen waar de komende jaren antwo­or­den op gefor­muleerd dienen te wor­den. Op die manier wordt voorkomen dat beleid achter­loopt op de tech­nol­o­gis­che ontwik­kel­ing, weet Ned­er­land ook op Europees niveau voer­tu­ig­beleid te beïn­vloe­den en zetten we stap­pen naar een ver­ant­wo­orde intro­duc­tie. De belei­d­sroadmap heeft geleid tot de aan­pak vol­gens drie hoofdli­j­nen: aan­passen van het toe­lat­ingssys­teem, con­tin­ue ken­nison­twik­kel­ing en ver­ant­wo­ordelijkheid van de sec­tor. Niet langer is de aan­dacht voor­namelijk gericht op de poten­tie van geau­toma­tiseerd ver­vo­er. Er wordt nadrukke­lijk focus gelegd op de ver­ant­wo­orde intro­duc­tie via een toekom­st­bestendig toe­lat­ingssys­teem. Een toe­lat­ingssys­teem dat bred­er kijkt dan alleen tech­nis­che en juridis­che eisen en aan­dacht heeft voor gebruik­ers en ver­keersvei­ligheid in het gehele mobiliteitssysteem.

Deel deze pagina via

Ook interessant