Bestuurlijk en financieel Herstel DSV|verzorgdleven

DSV| ver­zorgdleven is een oud­eren­zor­gin­stelling met een sterk lokaal profiel in de gemeen­ten Katwijk en Lisse. De organ­isatie heeft een jaar­lijkse omzet van ongeveer 30 miljoen euro en er werken zo’n 800 mensen. Ieder jaar ver­leent DSV aan ongeveer 900 cliën­ten zorg. De afgelopen jaren heeft DSV bij­na al haar vast­goed ver­van­gen in een groot nieuw­bouw pro­gram­ma. De financier­ing van dit pro­gram­ma is mogelijk gemaakt door een garantstelling van de gemeente Katwijk en de gemeente Lisse. Lopende 2019 werd duidelijk dat DSV| ver­zorgd lev­en niet langer aan haar finan­ciële ver­plichtin­gen kon vol­doen en wer­den de twee gemeen­ten daar­door aange­spro­ken op hun garantstellingen. 

ouderenzorginstelling

ATOs­borne werd eind 2019 gevraagd te helpen. We hebben een inter­im bestu­ur­der, een pro­gram­ma­man­ag­er voor her­s­tel van de organ­isatie en extra analy­se­ca­paciteit geleverd.

Eind 2020 staat DSV er gelukkig anders voor. Waar 2019 nog een ver­lies kende van meer dan 3 miljoen, wordt 2020 posi­tief afges­loten. Dankz­ij een vast­goed­trans­ac­tie is boven­di­en het eigen ver­mo­gen weer vol­doende en heeft de organ­isatie op dit moment vol­doende liq­uide mid­de­len om zelf­s­tandig verder te kun­nen. Daar­bij is er ruimte gecreëerd om nog één woon­zorg­cen­trum te ver­van­gen.  Miss­chien nog belan­grijk­er, de organ­isatie is sterk­er gewor­den. Er is een nieuwe raad van toezicht aangesteld, de gov­er­nance is aangescherpt, er is een nieuwe bestu­ur­der gevon­den, het man­age­ment is anders geor­gan­iseerd en kri­tis­che processen zoals de P&C cyclus zijn opnieuw vormgegeven.

Vertrouwen door een snelle en gede­gen analyse

Omdat we ruime ervar­ing hebben met het door­licht­en van zor­gor­gan­isaties kon­den we bin­nen 6 weken een gede­gen analyse en een daarop gebaseerd bezuinig­ing­spro­gram­ma pre­sen­teren. Dankz­ij diepte analy­ses en vergelijkin­gen met andere organ­isaties was het duidelijk dat het pro­gram­ma ook uitvo­er­baar was. Dit gaf vertrouwen bij alle betrokkenen.

Samen­werk­ing door bestu­urlijke sensitiviteit

Met name in Katwijk ontstond er veel poli­tieke com­motie nadat deze gemeente van­wege de garantstelling finan­cieel moest bijsprin­gen. Heel 2020 heeft “het dossier DSV” een belan­grijke plaats gehad in het poli­tieke debat en de lokale media. Dankz­ij goede afstem­ming en heldere afsprak­en op zow­el bestu­urlijk als ambtelijk niveau is het gelukt samen de juiste beslissin­gen te nemen en hier­voor ook draagvlak in de gemeen­ter­aad te verwerven.

Resul­taat door flexibiliteit

Het jaar 2020 is voor iedere zor­gor­gan­isatie bij­zon­der geweest. De COVID-19 epi­demie ging ook niet aan DSV| ver­zorgd lev­en voor­bij en heeft zow­el voor de organ­isatie als voor haar cliën­ten een ingri­jpende impact gehad. Door strak te sturen op resul­taat, maar veel flex­i­biliteit te behouden in de uitvo­er­ing, hebben we bin­nen een snel veran­derende con­text toch de beoogde resul­tat­en weten te behalen. Dit is pri­mair de ver­di­en­ste van alle medew­erk­ers van de organ­isatie. Het is dan ook goed om te benadrukken dat de kwaliteit van de door DSV geleverde zorg hoog was én is. Mede daar­door was er vol­doende draagvlak bij alle par­ti­jen om de ontstane bestu­urlijke en bedri­jfsvo­er­ings-prob­le­­men geza­men­lijk goed op te lossen.

Deel deze pagina via

Ook interessant