Project omschrijving

Bestuur­lijk en finan­ci­eel Her­stel DSV|verzorgdleven

DSV| ver­zorgd­le­ven is een oude­ren­zorg­in­stel­ling met een sterk lokaal pro­fiel in de gemeen­ten Kat­wijk en Lis­se. De orga­ni­sa­tie heeft een jaar­lijk­se omzet van onge­veer 30 mil­joen euro en er wer­ken zo’n 800 men­sen. Ieder jaar ver­leent DSV aan onge­veer 900 cli­ën­ten zorg. De afge­lo­pen jaren heeft DSV bij­na al haar vast­goed ver­van­gen in een groot nieuw­bouw pro­gram­ma. De finan­cie­ring van dit pro­gram­ma is moge­lijk gemaakt door een garant­stel­ling van de gemeen­te Kat­wijk en de gemeen­te Lis­se. Lopen­de 2019 werd dui­de­lijk dat DSV| ver­zorgd leven niet lan­ger aan haar finan­ci­ë­le ver­plich­tin­gen kon vol­doen en wer­den de twee gemeen­ten daar­door aan­ge­spro­ken op hun garantstellingen. 

ouderenzorginstelling

ATOs­bor­ne werd eind 2019 gevraagd te hel­pen. We heb­ben een inte­rim bestuur­der, een pro­gram­ma­ma­na­ger voor her­stel van de orga­ni­sa­tie en extra ana­ly­se­ca­pa­ci­teit geleverd.

Eind 2020 staat DSV er geluk­kig anders voor. Waar 2019 nog een ver­lies ken­de van meer dan 3 mil­joen, wordt 2020 posi­tief afge­slo­ten. Dank­zij een vast­goed­trans­ac­tie is boven­dien het eigen ver­mo­gen weer vol­doen­de en heeft de orga­ni­sa­tie op dit moment vol­doen­de liqui­de mid­de­len om zelf­stan­dig ver­der te kun­nen. Daar­bij is er ruim­te gecre­ëerd om nog één woon­zorg­cen­trum te ver­van­gen.  Mis­schien nog belang­rij­ker, de orga­ni­sa­tie is ster­ker gewor­den. Er is een nieu­we raad van toe­zicht aan­ge­steld, de gover­nan­ce is aan­ge­scherpt, er is een nieu­we bestuur­der gevon­den, het mana­ge­ment is anders geor­ga­ni­seerd en kri­ti­sche pro­ces­sen zoals de P&C cyclus zijn opnieuw vormgegeven.

Ver­trou­wen door een snel­le en gede­gen analyse

Omdat we rui­me erva­ring heb­ben met het door­lich­ten van zor­gor­ga­ni­sa­ties kon­den we bin­nen 6 weken een gede­gen ana­ly­se en een daar­op geba­seerd bezui­ni­gings­pro­gram­ma pre­sen­te­ren. Dank­zij diep­te ana­ly­ses en ver­ge­lij­kin­gen met ande­re orga­ni­sa­ties was het dui­de­lijk dat het pro­gram­ma ook uit­voer­baar was. Dit gaf ver­trou­wen bij alle betrokkenen.

Samen­wer­king door bestuur­lij­ke sensitiviteit

Met name in Kat­wijk ont­stond er veel poli­tie­ke com­mo­tie nadat deze gemeen­te van­we­ge de garant­stel­ling finan­ci­eel moest bij­sprin­gen. Heel 2020 heeft “het dos­sier DSV” een belang­rij­ke plaats gehad in het poli­tie­ke debat en de loka­le media. Dank­zij goe­de afstem­ming en hel­de­re afspra­ken op zowel bestuur­lijk als amb­te­lijk niveau is het gelukt samen de juis­te beslis­sin­gen te nemen en hier­voor ook draag­vlak in de gemeen­te­raad te verwerven.

Resul­taat door flexibiliteit

Het jaar 2020 is voor iede­re zor­gor­ga­ni­sa­tie bij­zon­der geweest. De COVID-19 epi­de­mie ging ook niet aan DSV| ver­zorgd leven voor­bij en heeft zowel voor de orga­ni­sa­tie als voor haar cli­ën­ten een ingrij­pen­de impact gehad. Door strak te stu­ren op resul­taat, maar veel flexi­bi­li­teit te behou­den in de uit­voe­ring, heb­ben we bin­nen een snel ver­an­de­ren­de con­text toch de beoog­de resul­ta­ten weten te beha­len. Dit is pri­mair de ver­dien­ste van alle mede­wer­kers van de orga­ni­sa­tie. Het is dan ook goed om te bena­druk­ken dat de kwa­li­teit van de door DSV gele­ver­de zorg hoog was én is. Mede daar­door was er vol­doen­de draag­vlak bij alle par­tij­en om de ont­sta­ne bestuur­lij­ke en bedrijfs­voe­rings-pro­ble­men geza­men­lijk goed op te lossen.