Project omschrijving

Bin­nen­ste­de­lij­ke trans­for­ma­tie Buiksloterham

Inves­te­rings­no­ta
In de inves­te­rings­no­ta wordt het pro­gram­ma­ti­sche, ste­den­bouw­kun­di­ge, mili­eu- en civiel­tech­ni­sche en finan­ci­ë­le kader beschre­ven dat nodig is voor het opstel­len van bou­w­en­ve­lop­pen en grond­uit­gif­te door de gemeen­te aan der­den. Daar­naast vormt dit het ont­wik­kel­ka­der voor par­ti­cu­lie­re ini­ti­a­tief­ne­mers die op eigen grond of op in erf­pacht uit­ge­ge­ven grond wil­len trans­for­me­ren. Ini­ti­a­tie­ven die afwij­ken van het bestem­mings­plan, maar wel pas­sen in geac­tu­a­li­seer­de wen­sen en ambi­ties, kun­nen voort­aan wor­den getoetst aan de spel­re­gels van deze investeringsnota.

Doe­len
In Buik­slo­ter­ham staan vier beleids­ma­ti­ge opga­ven centraal.

1. Ver­dich­ting

In Koers 2025, de woning­bouw­stra­te­gie uit 2016 die voort­bouwt op de Struc­tuur­vi­sie-ambi­ties, is Buik­slo­ter­ham aan­ge­we­zen als ‘gemeng­de stads­buurt’ en als ver­snel­lingslo­ca­tie. De buurt is zeer geschikt om de hoge ver­ste­de­lij­kings­am­bi­ties van Koers 2025 mede een plek te geven, zowel door te ver­snel­len als door de dicht­heid te verhogen.

2. Cir­cu­lai­re wijk

Buik­slo­ter­ham moet een voor­beeld­wijk zijn voor cir­cu­la­ri­teit en duur­zaam­heid, op aller­lei manie­ren: ener­gie, mate­ri­aal­ge­bruik, sani­ta­tie, mobi­li­teit enzo­voorts. De basis hier­voor is in 2015 door ruim twin­tig par­tij­en, waar­on­der de gemeen­te, vast­ge­legd in een Mani­fest Cir­cu­lair Buiksloterham.

3. Pro­duc­tie­ve wijk

De der­de opga­ve is behoud en ont­wik­ke­ling van een pro­duc­tie­ve wijk­eco­no­mie. Ter­wijl de woon­func­tie sterk toe­neemt, behoudt maak­in­du­strie een plek. Deels zijn dat bestaan­de bedrij­ven, deels ook nieu­we. Ver­dich­ten met wonen gecom­bi­neerd met wer­ken vergt een ver­fijn­de men­ging van func­ties, maar hier lig­gen ook kan­sen; steeds meer vor­men van bedrij­vig­heid laten zich men­gen met wonen.

4. Onge­deel­de wijk

De bot­sing tus­sen het suc­ces­vol­le, uit­rol­len­de cen­trum en het zwak­ke Vole­wij­ck is in de ogen van velen hard en open­baart zich vol­op in Buik­slo­ter­ham. De stra­te­gie is om genoem­de bot­sing te ver­zach­ten en Buik­slo­ter­ham met omlig­gen­de buur­ten te ont­wik­ke­len als onge­deel­de wijk.

Ont­wik­kel­stra­te­gie
Deze vier kern­op­ga­ven moe­ten tot stand wor­den gebracht in een com­plexe con­text, met veel­kleu­ri­ge eigen­doms­ver­hou­din­gen, waar­bij op voor­hand niet dui­de­lijk is wel­ke per­ce­len wan­neer en door wie zul­len trans­for­me­ren (of niet). Wie wil afwij­ken van het bestem­mings­plan, heeft te maken met de spel­re­gel­kaart. Dit instru­ment bestaat uit een kaart van het gebied en een set spel­re­gels of rand­voor­waar­den. Teza­men vor­men zij de kaders waar­bin­nen nieu­we ont­wik­ke­lin­gen wor­den getoetst.

De gemeen­te­lij­ke per­ce­len wor­den indien nodig gesa­neerd en bouw­rijp gemaakt, waar­na zij wor­den geten­derd. De ten­der­voor­waar­den vol­gen de spel­re­gels van deze inves­te­rings­no­ta. Bij ont­wik­ke­ling van de par­ti­cu­lie­re per­ce­len wordt ver­trouwd op een gelei­de­lij­ke, orga­ni­sche manier van ont­wik­ke­len, waar­bij de gemeen­te niet aan het roer staat, maar faciliteert.

Par­ti­ci­pa­tie
Bin­nen de plan­ont­wik­ke­ling van de inves­te­rings­no­ta is gepar­ti­ci­peerd om rele­van­te infor­ma­tie op te halen, rea­lis­ti­sche ver­wach­tin­gen te wek­ken en een rela­tie met bewo­ners, onder­ne­mers en ont­wik­ke­laars aan te gaan (en in som­mi­ge geval­len te her­stel­len). Ver­schil­len­de instru­men­ten zijn inge­zet in het par­ti­ci­pa­tie- pro­ces voor de tot­stand­ko­ming van de investeringsnota:

  • Bij­een­kom­sten in mei 2018
  • Gesprek­ken par­ti­cu­lie­re erf­pach­ters en ontwikkelaars
  • Onder­ne­mers­bij­een­kom­sten
  • Inloop­avon­den
  • Value engi­nee­ring (co-cre­ë­ren)
  • Terug­kop­pe­l­avond in 2019

Rol van AT Osborne
Puck Kole heeft als juni­or pro­ject­ma­na­ger deel­ge­no­men in het pro­ject­team Buik­slo­ter­ham en is in die hoe­da­nig­heid betrok­ken geweest bij het opstel­len van het inves­te­rings­be­sluit. Naast het deel­ne­men aan diver­se inhou­de­lij­ke werk­groe­pen over bij­voor­beeld de ont­wik­kel­stra­te­gie, cir­cu­la­ri­teit, grond­stro­men, maat­schap­pe­lij­ke voor­zie­nin­gen en par­ti­cu­lie­re kavels was hij ver­ant­woor­de­lijk voor het bege­lei­den van de werk­groep ‘pro­duc­tie­ve bedrij­vig­heid’. Het doel van deze werk­groep was het cre­ë­ren van de juis­te omstan­dig­he­den voor zit­ten­de en nieu­we (pro­duc­tie­ve) bedrij­ven om zich in Buik­slo­ter­ham te ves­ti­gen. Daar­naast is Puck mede­or­ga­ni­sa­tor geweest van par­ti­ci­pa­tie- en inspraak­mo­men­ten. Ook schreef hij mee aan de Inves­tings­no­ta Buik­slo­ter­ham 2020, de bij­be­ho­ren­de Nota van Beant­woor­ding en bestuur­lij­ke flap­pen. Ver­der heeft Puck voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den uit­ge­voerd voor het opstar­ten van nieu­we ten­ders voor het uit­ge­ven van bouw­gron­den in Buiksloterham.