Binnenstedelijke transformatie Buiksloterham

Invester­ingsno­ta
In de invester­ingsno­ta wordt het pro­gram­ma­tis­che, ste­den­bouwkundi­ge, milieu- en civiel­tech­nis­che en finan­ciële kad­er beschreven dat nodig is voor het opstellen van bouwen­velop­pen en gron­duit­gifte door de gemeente aan der­den. Daar­naast vormt dit het ontwikkelka­d­er voor par­ti­c­uliere ini­ti­atiefne­mers die op eigen grond of op in erf­pacht uit­gegeven grond willen trans­formeren. Ini­ti­atieven die afwijken van het bestem­mings­plan, maar wel passen in geac­tu­aliseerde wensen en ambities, kun­nen voor­taan wor­den getoetst aan de spel­regels van deze investeringsnota.

Doe­len
In Buik­sloter­ham staan vier belei­ds­matige opgaven centraal.

1. Verdichting

In Koers 2025, de won­ing­bouw­strate­gie uit 2016 die voort­bouwt op de Struc­­tu­urvisie-ambities, is Buik­sloter­ham aangewezen als ‘gemengde stads­bu­urt’ en als ver­snellingslo­catie. De buurt is zeer geschikt om de hoge ver­st­edelijk­ingsam­bities van Koers 2025 mede een plek te geven, zow­el door te ver­snellen als door de dichtheid te verhogen.

2. Circulaire wijk

Buik­sloter­ham moet een voor­beeld­wijk zijn voor cir­cu­lar­iteit en duurza­amheid, op aller­lei manieren: energie, mate­ri­aal­ge­bruik, san­i­tatie, mobiliteit enzovoorts. De basis hier­voor is in 2015 door ruim twintig par­ti­jen, waaron­der de gemeente, vast­gelegd in een Man­i­fest Cir­cu­lair Buiksloterham.

3. Productieve wijk

De derde opgave is behoud en ontwik­kel­ing van een pro­duc­tieve wijke­conomie. Ter­wi­jl de woon­func­tie sterk toe­neemt, behoudt maakin­dus­trie een plek. Deels zijn dat bestaande bedri­jven, deels ook nieuwe. Verdicht­en met wonen gecom­bi­neerd met werken vergt een ver­fi­jnde meng­ing van func­ties, maar hier liggen ook kansen; steeds meer vor­men van bedri­jvigheid lat­en zich men­gen met wonen.

4. Ongedeelde wijk

De bots­ing tussen het suc­cesvolle, uitrol­lende cen­trum en het zwakke Volewi­jck is in de ogen van velen hard en open­baart zich volop in Buik­sloter­ham. De strate­gie is om genoemde bots­ing te verzacht­en en Buik­sloter­ham met omliggende buurten te ontwikke­len als ongedeelde wijk.

Ontwikkel­strate­gie
Deze vier kernop­gaven moeten tot stand wor­den gebracht in een com­plexe con­text, met veelk­leurige eigen­domsver­houdin­gen, waar­bij op voor­hand niet duidelijk is welke perce­len wan­neer en door wie zullen trans­formeren (of niet). Wie wil afwijken van het bestem­mings­plan, heeft te mak­en met de spel­regelka­art. Dit instru­ment bestaat uit een kaart van het gebied en een set spel­regels of rand­voor­waar­den. Teza­men vor­men zij de kaders waarbin­nen nieuwe ontwik­kelin­gen wor­den getoetst.

De gemeen­telijke perce­len wor­den indi­en nodig gesa­neerd en bouwrijp gemaakt, waar­na zij wor­den getenderd. De ten­der­voor­waar­den vol­gen de spel­regels van deze invester­ingsno­ta. Bij ontwik­kel­ing van de par­ti­c­uliere perce­len wordt vertrouwd op een gelei­delijke, organ­is­che manier van ontwikke­len, waar­bij de gemeente niet aan het roer staat, maar faciliteert.

Par­tic­i­patie
Bin­nen de planon­twik­kel­ing van de invester­ingsno­ta is gepar­ticipeerd om rel­e­vante infor­matie op te halen, real­is­tis­che verwachtin­gen te wekken en een relatie met bewon­ers, onderne­mers en ontwikke­laars aan te gaan (en in som­mige gevallen te her­stellen). Ver­schil­lende instru­menten zijn ingezet in het par­tic­i­­patie- pro­ces voor de tot­stand­kom­ing van de investeringsnota:

  • Bijeenkom­sten in mei 2018
  • Gesprekken par­ti­c­uliere erf­pachters en ontwikkelaars
  • Onderne­mers­bi­jeenkom­sten
  • Inloopavon­den
  • Val­ue engi­neer­ing (co-creëren)
  • Terugkop­pelavond in 2019

Rol van AT Osborne
Puck Kole heeft als junior pro­ject­man­ag­er deelgenomen in het pro­ject­team Buik­sloter­ham en is in die hoedanigheid betrokken geweest bij het opstellen van het invester­ings­besluit. Naast het deel­ne­men aan diverse inhoudelijke werk­groepen over bijvoor­beeld de ontwikkel­strate­gie, cir­cu­lar­iteit, grond­stromen, maatschap­pelijke voorzienin­gen en par­ti­c­uliere kavels was hij ver­ant­wo­ordelijk voor het begelei­den van de werk­groep ‘pro­duc­tieve bedri­jvigheid’. Het doel van deze werk­groep was het creëren van de juiste omstandighe­den voor zit­tende en nieuwe (pro­duc­tieve) bedri­jven om zich in Buik­sloter­ham te ves­ti­gen. Daar­naast is Puck mede­or­gan­isator geweest van par­tic­i­­patie- en inspraak­mo­menten. Ook schreef hij mee aan de Invest­ingsno­ta Buik­sloter­ham 2020, de bijbe­horende Nota van Beant­wo­ord­ing en bestu­urlijke flap­pen. Verder heeft Puck voor­berei­dende werkza­amhe­den uit­gevo­erd voor het opstarten van nieuwe ten­ders voor het uit­geven van bouw­gron­den in Buiksloterham.

Deel deze pagina via

Ook interessant