Project omschrijving

Blin­de vlek­ken in risi­co­ma­na­ge­ment blootgelegd

De direc­tie van Roy­al Flo­ra­Hol­land besteedt de laat­ste jaren steeds meer aan­dacht aan vast­goed. Het ver­te­gen­woor­digt inmid­dels meer dan de helft van de tota­le acti­va van het bedrijf. Daar­door kun­nen vast­goed­ge­re­la­teer­de risico’s gro­te finan­ci­ë­le impact heb­ben op de orga­ni­sa­tie. De nadruk bij risi­co­ma­na­ge­ment bin­nen Roy­al Flo­ra­Hol­land ligt op finan­ci­eel gebied. Maar daar­door ont­staat het gevoel dat ander­soor­ti­ge risico’s moge­lijk onder­be­licht blijven.

De vast­goed­af­de­ling van Roy­al Flo­ra­Hol­land wil in staat zijn om pro­ac­tief op risico’s te kun­nen stu­ren en te beheer­sen en heeft AT Osbor­ne gevraagd het risi­co­ma­na­ge­ment naar een hoger niveau te til­len. Daar­voor moe­ten we de CRE-risico’s scherp in het vizier krij­gen. De focus zou moe­ten lig­gen op de risico’s op stra­te­gisch niveau en niet alleen op finan­ci­ë­le risico’s. Roy­al Flo­ra­Hol­land heeft voor ons de vol­gen­de twee vra­gen geformuleerd:

  1. Inhoud: Wat zijn onze blin­de vlek­ken op het gebied van CRE risicomanagement?
  2. Pro­ces: Hoe kun­nen wij de ver­bin­ding cre­ë­ren tus­sen de finan­ci­ë­le orga­ni­sa­tie en de vastgoedorganisatie?

De quicks­can
Roy­al Flo­ra­Hol­land is niet de eni­ge orga­ni­sa­tie met dit vraag­stuk. Door­dat vast­goed vaak kapi­taal­in­ten­sief is, kun­nen klei­ne vastgoedrisico’s gro­te finan­ci­ë­le gevol­gen heb­ben op de pres­ta­tie van de orga­ni­sa­tie als geheel. Vaak zijn finan­ci­ë­le risico’s beperkt in kaart gebracht, maar bestaat de kans dat ande­re risico’s onder de radar blij­ven. Om ervoor te zor­gen dat vast­goed­ge­re­la­teer­de risico’s beheerst wor­den en er pro­ac­tief op gestuurd kan wor­den, heb­ben we bij AT Osbor­ne de CRE risi­co­ma­na­ge­ment quicks­can ontwikkeld.

Inzicht in de blin­de blekken
Op basis van een docu­men­ten­stu­die, inter­views met sta­ke­hol­ders van de vast­goed­af­de­ling van Roy­al Flo­ra­Hol­land en de unie­ke AT Osbor­ne risi­co ben­ch­mark heb­ben we con­cre­te aan­be­ve­lin­gen gedaan om het mana­ge­ment van vast­goed­ri­si­co ver­der te pro­fes­si­o­na­li­se­ren en de blin­de vlek­ken op het gebied van risi­co­ma­na­ge­ment inzich­te­lijk te maken. Hier­bij heb­ben we de vast­goed­ko­lom over­ste­gen en heb­ben we gezorgd voor meer syn­er­gie tus­sen faci­li­ty mana­ge­ment, CRE mana­ge­ment, risi­co­ma­na­ge­ment en finance.

Inzoo­men op de pijnpunten
Voor ons als AT Osbor­ne was het een bij­zon­der pro­ject. De con­struc­tie­ve hou­ding van Roy­al Flo­ra­Hol­land gedu­ren­de het tra­ject zorg­de dat het pro­ces vlot en soe­pel ver­liep. Tij­dens de inter­views zijn we de diep­te inge­gaan om de pijn­pun­ten bloot te leg­gen. Daar­mee kon­den we een rap­port ople­ve­ren met con­cre­te aan­be­ve­lin­gen om het CRE-risi­co­ma­na­ge­ment­pro­ces van Roy­al Flo­ra­Hol­land naar een nog hoger niveau te tillen.