Project omschrijving

Due dil­li­gen­ce Stra­te­gi­sche Ont­wik­kel­vi­sie Huis­ves­ting UMC Utrecht

Het UMC Utrecht heeft een Stra­te­gi­sche Ont­wik­kel­vi­sie Huis­ves­ting opge­steld. Hier­in is de visie op huis­ves­ting voor de peri­o­de 2020–2030 vast­ge­legd als ont­wik­kel­ka­der voor de ont­wik­ke­ling op loca­tie- en gebouwniveau.

Wou­ter Ding­jan: ‘Het Due Dil­li­gen­ce onder­zoek naar onze Stra­te­gi­sche Ont­wik­kel­vi­sie door AT Osbor­ne heeft een belang­rij­ke bij­dra­ge gele­verd aan de besluit­vor­ming over onze huis­ves­tings­vi­sie voor de komen­de jaren. De prak­ti­sche aan­be­ve­lin­gen zijn inge­past. De Raad van Bestuur heeft de door de afde­ling Vast­goed & Huis­ves­ting opge­stel­de visie goed­ge­keurd, waar­mee de rich­ting voor de komen­de jaren is vastgesteld.’

Het UMC Utrecht heeft door AT Osbor­ne een Due dili­gen­ce onder­zoek laten uit­voe­ren op deze ont­wik­kel­vi­sie. In dit onder­zoek is de door UMC Utrecht ont­wik­kel­de Stra­te­gi­sche Ont­wik­kel­vi­sie Huis­ves­ting beoor­deeld op stra­te­gi­sche risico’s en kan­sen, vol­le­dig­heid en onvol­ko­men­he­den. We heb­ben inge­zoomd op de gebieds­vi­sie; plan­in­hou­de­lij­ke aspec­ten van de voor­ge­no­men huis­ves­tings­in­ves­te­rin­gen en het toet­sen van deze inves­te­rin­gen; orga­ni­sa­tie om de plan­nen te ver­we­zen­lij­ken en een door­kijk naar de moge­lijk­he­den van con­trac­te­ring en aan­be­ste­ding beho­rend bij een zo’n lang­ja­ri­ge bouw­op­ga­ve. Waar nodig heb­ben we een advies uit­ge­bracht over de aan­pak van de gesig­na­leer­de aan­dachts­pun­ten en risico’s en heb­ben we de beno­dig­de ver­die­ping benoemd. We heb­ben ook ver­be­ter­pun­ten en opti­ma­li­sa­tie­mo­ge­lijk­he­den van de ont­wik­kel­vi­sie aan­ge­ge­ven. Deze beoor­de­ling is uit­ge­voerd ter onder­bou­wing en voor­be­rei­ding van de besluit­vor­ming door de Raad van Bestuur.

Ko Alle­me­kin­ders: ‘De samen­wer­king met AT Osbor­ne was open en ple­zie­rig. Er werd over en weer snel gescha­keld, waar­door de uit­voe­ring zeer doel­tref­fend is geweest’.