Project omschrijving

Eva­lu­a­tie COVID-19 sup­ply chain per­for­man­ce Art­sen zon­der Grenzen

Net als voor veel orga­ni­sa­ties in Neder­land, had COVID-19 een gro­te impact op het werk van Art­sen zon­der Gren­zen. Niet alleen van­we­ge de direc­te zorg voor pati­ën­ten met COVID-19, maar ook door de logis­tie­ke uit­da­gin­gen. Van de ene op de ande­re dag bleek de hele bestaan­de logis­tie­ke struc­tuur voor bescher­men­de mid­de­len niet toe­rei­kend. Bestaan­de leve­ran­ciers kon­den niet lan­ger leve­ren, de markt werd over­spoeld met onbe­trouw­ba­re par­tij­en en woe­ker­prij­zen, over­he­den gre­pen in en voer­den export­ver­bo­den door. Daar­om moest Art­sen zon­der Gren­zen haar logis­tie­ke pro­ces­sen snel reorganiseren.

Geza­men­lijk terugkijken

AT Osbor­ne is gevraagd om een groep­s­e­va­lu­a­tie te onder­steu­nen, waar­bij medi­ci, mana­gers en logis­tie­ke mede­wer­kers geza­men­lijk terug­ke­ken op de aan­pas­sin­gen die Art­sen zon­der Gren­zen heeft moe­ten maken.

In alge­me­ne zin bleek dat het Art­sen zon­der Gren­zen gelukt is om regu­lie­re werk­zaam­he­den zo goed en zo kwaad moge­lijk door te laten gaan. Er waren bij­voor­beeld, met klei­ne aan­pas­sin­gen aan pro­to­col­len, vol­doen­de mid­de­len beschik­baar om Tuber­cu­lose­zorg te blij­ven geven (waar­voor bescher­men­de mid­de­len essen­ti­eel is), COVID-19 pati­ën­ten te kun­nen behan­de­len en de regu­lie­re chirurgieprogramma’s uit te voeren.

Vol­doen­de mid­de­len van juis­te kwaliteit

Bin­nen twee maan­den is in essen­tie de hele inkoop­or­ga­ni­sa­tie aan­ge­past. Er is gewis­seld van stan­daard leve­ran­ciers, inkoop werd gecen­tra­li­seerd tus­sen alle Art­sen zon­der Gren­zen orga­ni­sa­ties wereld­wijd, loka­le logis­tie­ke hubs zijn belang­rij­ker gewor­den, er zijn lob­by­me­de­wer­kers toe­ge­voegd om uit­zon­de­ring op de export­ver­bo­den te bedin­gen, en omdat kwa­li­teits­ga­ran­ties niet meer wer­den geloofd, zijn eigen labo­ra­to­ria gecon­trac­teerd om kwa­li­teits­con­tro­les uit te voe­ren. Hier­door is het uit­ein­de­lij­ke gelukt om weer vol­doen­de mid­de­len te krij­gen, van de juis­te kwa­li­teit, die ook ver­scheept mogen wor­den naar alle projectlanden.

De belang­rijk­ste les­sen waren dat de afstem­ming en infor­ma­tie­voor­zie­ning tus­sen de nieu­we inkoop­or­ga­ni­sa­tie en de rest van de logis­tie­ke pro­ces­sen beter kan en dat het beter is om snel te inves­te­ren in het uit­brei­den van qua­li­ty assu­ran­ce capaciteit.

Voor AT Osbor­ne was het bij­zon­der om te zien wat de uit­da­gin­gen en capa­ci­tei­ten zijn van een glo­ba­le spe­ler in deze com­plexe tijd.

Wilt u ook een eva­lu­a­tie uit­voe­ren over (een deel van) uw eigen cri­sis res­pon­se, neem dan con­tact op met Stijn Kiens of Ulja Monte.