Evaluatie samenwerking GEM Kanaleneiland Centrum

De voltooi­ing van het project Kanalenei­land Cen­trum en de voor­berei­d­ing van besluitvorm­ing ron­dom een aan­tal nieuwe grootschalige gebied­son­twik­kel­ing­sop­gaven, waaron­der de Mer­wedekanaal­zone, vor­mde voor zow­el raad als col­lege goed moment om lessen te trekken en vooruit te kijken.

Bin­nen GEM Kanalenei­land Cen­trum werk­te de gemeente Utrecht vanaf 2006 samen met Mitros, Por­taal en Hei­j­mans Vast­goe­dontwik­kel­ing aan de her­struc­turering van het cen­trum van Kanalenei­land. In tegen­stelling tot som­mige andere samen­werk­ingsver­ban­den heeft de samen­werk­ing ondanks de economis­che cri­sis de eind­streep gehaald. De mate waarmee op veran­derende omstandighe­den kon wor­den inge­speeld heeft hier in belan­grijke mate aan bijge­dra­gen. Zo wer­den gron­den door par­ti­jen vrij kort voor de ontwik­kel­ing inge­bracht, waar­door de financier­ingslas­ten laag bleven en is in de tweede fase van de ontwik­kel­ing gekozen voor ren­o­vatie in plaats van de oor­spronke­lijk voorziene sloop-nieuwbouw.

Voor de eval­u­atie van het func­tioneren van de gov­er­nance ron­dom GEM Kanalenei­land is het ter beschikking gestelde dossier bestudeerd en zijn gesprekken gevo­erd met ver­schil­lende sleutelfiguren.

Om te komen tot aan­bevelin­gen ron­dom de inricht­ing van de gov­er­nance zijn sleu­tel­spel­ers geïn­ter­viewd van ver­schil­lende pub­­liek-pri­­vate samen­werk­ingsver­ban­den bin­nen en buiten Utrecht. Dit betrof de wijkon­twik­kel­ings­maatschap­pij (WOM) Zuid­west in Den Haag Wijkon­twik­kel­ings­maatschap­pij (WOM) Ker­cke­bosch in Zeist, Ontwik­kel­ings­bedri­jf Vathorst in Amers­foort en Gemeen­schap­pelijke Exploitatiemaatschap­pij (GEM) Vleuter­wei­de in Utrecht. Daar­naast is gebruik gemaakt van beschik­bare expertken­nis bin­nen AT Osborne.

Bij­zon­der aan het onder­zoek dat sprake was van een gecom­bi­neerde opdracht van zow­el col­lege als raad. In een twee­t­al besloten sessies hebben we de ingestelde raadswerk­groep en betrokken wethoud­er meegenomen in het pro­cesver­loop bij de her­struc­turering van Kanalenei­land Cen­trum, de gang­bare prak­tijk van pub­­liek-pri­­vate samen­werk­ing en de bestu­urlijke keuzes die daar­bij voorliggen.

Deel deze pagina via

Ook interessant