Project omschrijving

Eva­lu­a­tie samen­wer­king GEM Kana­len­ei­land Centrum

De vol­tooi­ing van het pro­ject Kana­len­ei­land Cen­trum en de voor­be­rei­ding van besluit­vor­ming rond­om een aan­tal nieu­we groot­scha­li­ge gebieds­ont­wik­ke­lings­op­ga­ven, waar­on­der de Mer­we­deka­naal­zo­ne, vorm­de voor zowel raad als col­le­ge goed moment om les­sen te trek­ken en voor­uit te kijken.

Bin­nen GEM Kana­len­ei­land Cen­trum werk­te de gemeen­te Utrecht van­af 2006 samen met Mitros, Por­taal en Heij­mans Vast­goed­ont­wik­ke­ling aan de her­struc­tu­re­ring van het cen­trum van Kana­len­ei­land. In tegen­stel­ling tot som­mi­ge ande­re samen­wer­kings­ver­ban­den heeft de samen­wer­king ondanks de eco­no­mi­sche cri­sis de eind­streep gehaald. De mate waar­mee op ver­an­de­ren­de omstan­dig­he­den kon wor­den inge­speeld heeft hier in belang­rij­ke mate aan bij­ge­dra­gen. Zo wer­den gron­den door par­tij­en vrij kort voor de ont­wik­ke­ling inge­bracht, waar­door de finan­cie­rings­las­ten laag ble­ven en is in de twee­de fase van de ont­wik­ke­ling geko­zen voor reno­va­tie in plaats van de oor­spron­ke­lijk voor­zie­ne sloop-nieuwbouw.

Voor de eva­lu­a­tie van het func­ti­o­ne­ren van de gover­nan­ce rond­om GEM Kana­len­ei­land is het ter beschik­king gestel­de dos­sier bestu­deerd en zijn gesprek­ken gevoerd met ver­schil­len­de sleutelfiguren.

Om te komen tot aan­be­ve­lin­gen rond­om de inrich­ting van de gover­nan­ce zijn sleu­tel­spe­lers geïn­ter­viewd van ver­schil­len­de publiek-pri­va­te samen­wer­kings­ver­ban­den bin­nen en bui­ten Utrecht. Dit betrof de wijk­ont­wik­ke­lings­maat­schap­pij (WOM) Zuid­west in Den Haag Wijk­ont­wik­ke­lings­maat­schap­pij (WOM) Ker­c­ke­bosch in Zeist, Ont­wik­ke­lings­be­drijf Vat­horst in Amers­foort en Gemeen­schap­pe­lij­ke Exploi­ta­tie­maat­schap­pij (GEM) Vleu­ter­wei­de in Utrecht. Daar­naast is gebruik gemaakt van beschik­ba­re expert­ken­nis bin­nen AT Osborne.

Bij­zon­der aan het onder­zoek dat spra­ke was van een gecom­bi­neer­de opdracht van zowel col­le­ge als raad. In een twee­tal beslo­ten ses­sies heb­ben we de inge­stel­de raads­werk­groep en betrok­ken wet­hou­der mee­ge­no­men in het pro­ces­ver­loop bij de her­struc­tu­re­ring van Kana­len­ei­land Cen­trum, de gang­ba­re prak­tijk van publiek-pri­va­te samen­wer­king en de bestuur­lij­ke keu­zes die daar­bij voorliggen.