Project omschrijving

Haven­huis Antwerpen

Con­tro­le­ren­de en advies­ver­le­nen­de opdracht als Quan­ti­ty Sur­ve­yor voor het pro­ject Nieuw Haven­huis, gele­gen Sibe­riastraat 20 te Antwerpen.

Het Gemeen­te­lijk Haven­be­drijf Ant­wer­pen wil de bedrijfs­wer­king opti­ma­li­se­ren door de cen­tra­li­sa­tie van de admi­ni­stra­tie­ve en tech­ni­sche dien­sten. De toe­kom­sti­ge nieu­we hoofd­ze­tel van het Gemeen­te­lijk Haven­be­drijf Ant­wer­pen, het Haven­huis, komt op de site van het gebouw van de tech­ni­sche dienst en wordt vorm­ge­ge­ven door het archi­tec­ten­bu­reau Zaha Hadid Archi­tects uit Londen.

Het gebouw omvat de reno­va­tie en res­tau­ra­tie van het bestaan­de gebouw, een oude brand­weer­ka­zer­ne, en een nieuw­bouw in een dyna­mi­sche archi­tec­tu­ra­le vorm, die boven het bestaan­de gebouw wordt inge­plant. Bei­de gebou­wen huis­ves­ten kan­to­ren. Onder­gronds wordt een par­keer­ga­ra­ge gebouwd. De hui­di­ge brand­weer­ka­zer­ne wordt gevrij­waard van bebou­wing rond­om, de vier bui­ten­ge­vels blij­ven vol­le­dig gerespecteerd.

De opdracht omvat de vol­le­di­ge ont­werp- en rea­li­sa­tie­ter­mijn van het pro­ject “Nieuw Havenhuis”.

Opdracht­ge­ver

  • Gemeen­te­lijk Haven­be­drijf Antwerpen
  • Con­tact­per­soon: dhr. Car­lo Jansen

Eigen­schap­pen

  • Bouw­kost: 50.000.000 € (excl. BTW)
  • Vloer­op­per­vlak­te van +/- 12.700 m² kan­to­ren, waar­van de helft in nieuw­bouw en de helft in renovatie
  • Archi­tec­ten: Zaha Hadid Architects
  • Sta­tus: in uit­voe­ring — ein­de wer­ken voor­zien 09/2016