Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei

Samen Lim­burg bescher­men tegen over­stro­min­gen van de Maas. Dat is in essen­tie het Hoog­wa­terbescher­ming­spro­gram­ma (HWBP): een pro­gram­ma waarin Water­schap Lim­burg inten­sief samen­werkt met het Rijk, de Provin­cie Lim­burg en gemeen­ten om de waterk­erin­gen in Lim­burg op orde te krijgen.

Veel dijken in Noord- en Mid­­den-Lim­burg zijn te laag of niet sterk genoeg om de mensen en bedri­jven erachter te bescher­men tegen over­stro­min­gen. Ook zijn ze niet berek­end op de grotere hoeveel­he­den water die de Maas moet gaan afvo­eren. De dijken vol­doen niet meer aan de huidi­ge norm en dienen ver­hoogd, ver­sterkt en op som­mige locaties ver­legd te wor­den. Dat gebeurt vanu­it het HWBP op 15 plaat­sen in Lim­burg. De ca 50 km aan dijken liggen op locaties tussen Nieuw Bergen en Thorn.

Door­dat de dijken in Lim­burg nooit zijn aan­gelegd als pri­maire waterk­er­ing is de gep­lande dijkver­sterk­ing uiter­mate ingri­jpend voor de regio. Er is dan ook eerder sprake van intro­duc­tie van dijken, dan van een dijkver­sterk­ing. Dat is erg bepal­end geweest voor de aan­pak van het omgevingsmanagement.

Omgevingsmanager

AT Osborne lev­ert een bij­drage aan het omgev­ings­man­age­ment van het pro­gram­mateam. In een mul­ti­dis­ci­plinair pro­gram­mateam werkt AT Osborne samen aan de opgave. Nienke Mul­der was ver­ant­wo­ordelijk voor het omgev­ings­man­age­ment van een aan­tal dijk­tra­jecten bin­nen het pro­gram­ma. Daarin gaf ze een inten­sief tra­ject vorm om met de omgev­ing tot een gedra­gen voorkeur­salter­natief te komen. Vele aspecten van omgev­ings­man­age­ment speelden een rol: uitwerken van een par­tic­i­patie aan­pak, strate­gisch omgev­ings­man­age­ment, voor­berei­den van de besluitvorm­ing en daarmee vast­leggen van de klanteisen (KES) en voor­berei­d­ing richt­ing aanbesteding.

Als omgev­ings­man­ag­er werk­te ze nauw samen met de land­schap­son­twer­p­er en betrokke­nen in de omgev­ing aan een goede invulling van de term ruimtelijke kwaliteit. Verder gaf Nienke vorm en inhoud aan de vele bijeenkom­sten, ontwerpsessies, com­mu­ni­catie en inter­ac­tie met bewon­ers, bedri­jven, col­le­ga over­he­den en bestu­ur­ders. Dit alles vanu­it de filosofie van strate­gisch omgev­ings­man­age­ment (SOM) waar­bij met oog voor en met respect voor ieders belan­gen gestreefd wordt naar een win-win sit­u­atie en gebouwd wordt aan duurzame relaties.
Tenslotte werk­te ze vanu­it het pro­gram­mateam samen met het Water­schap aan een strate­gis­che aan­pak voor de omvan­grijke grond­ver­w­erv­ing­sop­gave die met de dijkver­sterk­ing samen ging. Daarin is vooral gezocht naar een werk­wi­jze die zow­el strate­gisch, vooruitziend en beheerst werd opgezet en tegelijk prag­ma­tisch omging met de kansen en mogelijkhe­den die zich voor deden.

Lees meer over dijkver­sterkin­gen in Lim­burg op de site van het Water­schap Lim­burg.

Deel deze pagina via

Ook interessant