Project omschrijving

Hoog­wa­ter­be­scher­mings­pro­gram­ma Noor­de­lij­ke Maasvallei

Samen Lim­burg bescher­men tegen over­stro­min­gen van de Maas. Dat is in essen­tie het Hoog­wa­ter­be­scher­mings­pro­gram­ma (HWBP): een pro­gram­ma waar­in Water­schap Lim­burg inten­sief samen­werkt met het Rijk, de Pro­vin­cie Lim­burg en gemeen­ten om de water­ke­rin­gen in Lim­burg op orde te krijgen.

Veel dij­ken in Noord- en Mid­den-Lim­burg zijn te laag of niet sterk genoeg om de men­sen en bedrij­ven erach­ter te bescher­men tegen over­stro­min­gen. Ook zijn ze niet bere­kend op de gro­te­re hoe­veel­he­den water die de Maas moet gaan afvoe­ren. De dij­ken vol­doen niet meer aan de hui­di­ge norm en die­nen ver­hoogd, ver­sterkt en op som­mi­ge loca­ties ver­legd te wor­den. Dat gebeurt van­uit het HWBP op 15 plaat­sen in Lim­burg. De ca 50 km aan dij­ken lig­gen op loca­ties tus­sen Nieuw Ber­gen en Thorn.

Door­dat de dij­ken in Lim­burg nooit zijn aan­ge­legd als pri­mai­re water­ke­ring is de geplan­de dijk­ver­ster­king uiter­ma­te ingrij­pend voor de regio. Er is dan ook eer­der spra­ke van intro­duc­tie van dij­ken, dan van een dijk­ver­ster­king. Dat is erg bepa­lend geweest voor de aan­pak van het omgevingsmanagement.

Omge­vings­ma­na­ger

AT Osbor­ne levert een bij­dra­ge aan het omge­vings­ma­na­ge­ment van het pro­gram­ma­team. In een mul­ti­dis­ci­pli­nair pro­gram­ma­team werkt AT Osbor­ne samen aan de opga­ve. Nien­ke Mul­der was ver­ant­woor­de­lijk voor het omge­vings­ma­na­ge­ment van een aan­tal dijk­tra­jec­ten bin­nen het pro­gram­ma. Daar­in gaf ze een inten­sief tra­ject vorm om met de omge­ving tot een gedra­gen voor­keur­sal­ter­na­tief te komen. Vele aspec­ten van omge­vings­ma­na­ge­ment speel­den een rol: uit­wer­ken van een par­ti­ci­pa­tie aan­pak, stra­te­gisch omge­vings­ma­na­ge­ment, voor­be­rei­den van de besluit­vor­ming en daar­mee vast­leg­gen van de klant­ei­sen (KES) en voor­be­rei­ding rich­ting aanbesteding.

Als omge­vings­ma­na­ger werk­te ze nauw samen met de land­schaps­ont­wer­per en betrok­ke­nen in de omge­ving aan een goe­de invul­ling van de term ruim­te­lij­ke kwa­li­teit. Ver­der gaf Nien­ke vorm en inhoud aan de vele bij­een­kom­sten, ont­werp­ses­sies, com­mu­ni­ca­tie en inter­ac­tie met bewo­ners, bedrij­ven, col­le­ga over­he­den en bestuur­ders. Dit alles van­uit de filo­so­fie van stra­te­gisch omge­vings­ma­na­ge­ment (SOM) waar­bij met oog voor en met res­pect voor ieders belan­gen gestreefd wordt naar een win-win situ­a­tie en gebouwd wordt aan duur­za­me relaties.
Ten­slot­te werk­te ze van­uit het pro­gram­ma­team samen met het Water­schap aan een stra­te­gi­sche aan­pak voor de omvang­rij­ke grond­ver­wer­vings­op­ga­ve die met de dijk­ver­ster­king samen ging. Daar­in is voor­al gezocht naar een werk­wij­ze die zowel stra­te­gisch, voor­uit­ziend en beheerst werd opge­zet en tege­lijk prag­ma­tisch omging met de kan­sen en moge­lijk­he­den die zich voor deden.

Lees meer over dijk­ver­ster­kin­gen in Lim­burg op de site van het Water­schap Lim­burg.