Manager projectbeheersing gebiedscontracten en investeringsprojecten provincie Noord-Holland

De provin­cie Noord-Hol­­land heeft het beheer en onder­houd van haar areaal via zes gebied­scon­tracten meer­jarig uitbesteed aan de markt. Het vaste en vari­abele onder­houd aan alle wegen, vaar­we­gen, groen­werken, instal­laties, gebouwen en kunst­werken bin­nen een gebied maakt deel uit van een gebied­scon­tract. Werken met gebied­scon­tracten is een nieuwe benader­ing, waar­bij de rol van de provin­cie ver­schuift van beheren naar regis­seren. Opdracht­ne­mers kri­j­gen de vri­jheid om het onder­houd – bin­nen de kaders van de asset­man­age­mentstrate­gie van de provin­cie – zelf te pro­gram­meren. Door een lang­durige samen­werk­ing met mark­t­par­ti­jen aan te gaan wil de provin­cie prof­iteren van hun ken­nis en inno­vatiekracht. Bij goed presteren kan de opdracht­ne­mer als pre­ferred sup­pli­er voor invester­ing­spro­jecten in het des­be­tr­e­f­fende gebied wor­den aangemerkt.

De provin­cie heeft IPM-teams geformeerd die de gebied­scon­tracten en invester­ing­spro­jecten aans­turen. Een IPM-team bestaat uit een pro­ject­man­ag­er, een omgev­ings­man­ag­er, een tech­nisch man­ag­er, een con­tract­man­ag­er en een man­ag­er pro­ject­be­heers­ing. Voor de gebieden Noord-Hol­­land Zuid en Gooi- en Vecht­streek, en voor een aan­tal invester­ing­spro­jecten in het gebied Mid­­den-Noord, lev­ert AT Osborne de man­ag­er projectbeheersing.

De man­ag­er pro­ject­be­heers­ing is ver­ant­wo­ordelijk voor de aan­dachts­ge­bieden risi­co­man­age­ment, plan­ning, finan­ciën, doc­u­ment­be­heer, capaciteits­man­age­ment, pro­jec­ton­der­s­te­un­ing en infor­matie­m­an­age­ment. De man­ag­er pro­ject­be­heers­ing draagt zorg voor de kwaliteit en inte­graliteit van de processen en pro­ducten uit de eerderge­noemde dis­ci­plines en zorgt voor het opstellen van voortgangsrapportages.

Een belan­grijke taak van de man­ag­er pro­ject­be­heers­ing van elk gebied is het coördineren van de pro­ject­be­heers­ing bin­nen het gebied. Dat wil zeggen dat raakvlakken tussen de invester­ing­spro­jecten en de beheer- en onder­houdswerkza­amhe­den in het gebied wat betre­ft scope, plan­ning en capaciteit zo goed mogelijk op elka­ar wor­den afgestemd.

Deel deze pagina via

Ook interessant