Project omschrijving

Mana­ger pro­ject­be­heer­sing gebieds­con­trac­ten en inves­te­rings­pro­jec­ten pro­vin­cie Noord-Holland

De pro­vin­cie Noord-Hol­land heeft het beheer en onder­houd van haar are­aal via zes gebieds­con­trac­ten meer­ja­rig uit­be­steed aan de markt. Het vas­te en vari­a­be­le onder­houd aan alle wegen, vaar­we­gen, groen­wer­ken, instal­la­ties, gebou­wen en kunst­wer­ken bin­nen een gebied maakt deel uit van een gebieds­con­tract. Wer­ken met gebieds­con­trac­ten is een nieu­we bena­de­ring, waar­bij de rol van de pro­vin­cie ver­schuift van behe­ren naar regis­se­ren. Opdracht­ne­mers krij­gen de vrij­heid om het onder­houd – bin­nen de kaders van de asset­ma­na­ge­ment­stra­te­gie van de pro­vin­cie – zelf te pro­gram­me­ren. Door een lang­du­ri­ge samen­wer­king met markt­par­tij­en aan te gaan wil de pro­vin­cie pro­fi­te­ren van hun ken­nis en inno­va­tie­kracht. Bij goed pres­te­ren kan de opdracht­ne­mer als pre­fer­red sup­plier voor inves­te­rings­pro­jec­ten in het des­be­tref­fen­de gebied wor­den aangemerkt.

De pro­vin­cie heeft IPM-teams gefor­meerd die de gebieds­con­trac­ten en inves­te­rings­pro­jec­ten aan­stu­ren. Een IPM-team bestaat uit een pro­ject­ma­na­ger, een omge­vings­ma­na­ger, een tech­nisch mana­ger, een con­tract­ma­na­ger en een mana­ger pro­ject­be­heer­sing. Voor de gebie­den Noord-Hol­land Zuid en Gooi- en Vecht­streek, en voor een aan­tal inves­te­rings­pro­jec­ten in het gebied Mid­den-Noord, levert AT Osbor­ne de mana­ger projectbeheersing.

De mana­ger pro­ject­be­heer­sing is ver­ant­woor­de­lijk voor de aan­dachts­ge­bie­den risi­co­ma­na­ge­ment, plan­ning, finan­ci­ën, docu­ment­be­heer, capa­ci­teits­ma­na­ge­ment, pro­ject­on­der­steu­ning en infor­ma­tiema­na­ge­ment. De mana­ger pro­ject­be­heer­sing draagt zorg voor de kwa­li­teit en inte­gra­li­teit van de pro­ces­sen en pro­duc­ten uit de eer­der­ge­noem­de dis­ci­pli­nes en zorgt voor het opstel­len van voortgangsrapportages.

Een belang­rij­ke taak van de mana­ger pro­ject­be­heer­sing van elk gebied is het coör­di­ne­ren van de pro­ject­be­heer­sing bin­nen het gebied. Dat wil zeg­gen dat raak­vlak­ken tus­sen de inves­te­rings­pro­jec­ten en de beheer- en onder­houds­werk­zaam­he­den in het gebied wat betreft sco­pe, plan­ning en capa­ci­teit zo goed moge­lijk op elkaar wor­den afgestemd.