Project omschrijving

Mari­tie­me ser­vi­ce­ha­ven Urk

Bin­nen de gemeen­ten Urk en Noord­oost­pol­der bestaat al meer­de­re jaren de wens om bij Urk een nieu­we bui­ten­dijk­se ser­vi­ce­ha­ven te rea­li­se­ren. De vraag naar het (ver)bouwen van steeds gro­te­re jach­ten en werk­sche­pen wordt belem­merd door de beperk­te bestaan­de kade- en mili­eu­ruim­te en de lig­ging van de bestaan­de (oude) haven van Urk. De aan­leg van een der­ge­lij­ke Mari­tie­me ser­vi­ce­ha­ven past bij het stre­ven van pro­vin­cie Fle­vo­land om een aan­trek­ke­lijk ves­ti­gings­ge­bied te zijn voor bedrij­ven. De rea­li­sa­tie van de nieu­we haven ver­sterkt de eco­no­mie van geheel Noor­de­lijk Fle­vo­land en de direc­te omge­ving daarvan.

Ver­be­te­ren regi­o­na­le eco­no­mie Fle­vo­land en Noordoostpolder

De Pro­vin­cie Fle­vo­land wil met finan­cie­ring van­uit een Regio Deal inzet­ten op het ver­be­te­ren van de regi­o­na­le eco­no­mie in Fle­vo­land en de Noord­oost­pol­der. De rea­li­sa­tie van een nieu­we mari­tie­me ser­vi­ce­ha­ven op Urk is daar een belang­rijk onder­deel van.

Regio Deal

Een Regio Deal is een part­ner­schap tus­sen het Rijk en een spe­ci­fie­ke regio, om opga­ven in de regio aan te pak­ken. Tot 2022 trekt het kabi­net hier in totaal bij­na 1 mil­jard euro voor uit. De regio’s zor­gen voor een­zelf­de bedrag.

Van­uit heel Neder­land zijn er eind 2018 bij­na 90 voor­stel­len voor een Regio Deal inge­diend. Daar­van zijn nu 12 voor­stel­len gese­lec­teerd die het kabi­net samen met de regio’s gaat uit­wer­ken tot een deal. Een daar­van is de deal rond de mari­tie­me ser­vi­ce­ha­ven op Urk, een suc­ces­vol­le aan­vraag der­hal­ve tus­sen veel gegadigden.

Rol AT Osborne

AT Osbor­ne heeft bij­ge­dra­gen aan het opstel­len van de Regio Deal aan­vraag van de Pro­vin­cie Fle­vo­land voor de mari­tie­me ser­vi­ce­ha­ven in Urk. In gesprek­ken met meer­de­re sta­ke­hol­ders: pro­vin­cie Fle­vo­land en onder meer bedrij­ven op Urk vis­sers bespra­ken we de toe­ge­voeg­de waar­de van een ser­vi­ce­ha­ven op Urk voor Fle­vo­land en de ach­ter­lig­gen­de regio. Dat betrof voor­na­me­lijk de toe­ge­voeg­de waar­de op het gebied van onder meer human capi­tol ont­wik­ke­lin­gen en op de inno­va­tie­kracht van de regio. We heb­ben in de Regio Deal aan­vraag betoogd waar­om juist hier die extra gel­den naar­toe zou­den moeten.