Maritieme servicehaven Urk

Bin­nen de gemeen­ten Urk en Noor­doost­pold­er bestaat al meerdere jaren de wens om bij Urk een nieuwe bui­tendijkse ser­vice­haven te realis­eren. De vraag naar het (ver)bouwen van steeds grotere jacht­en en werkschep­en wordt belem­merd door de beperk­te bestaande kade- en milieu­ruimte en de lig­ging van de bestaande (oude) haven van Urk. De aan­leg van een dergelijke Mar­i­tieme ser­vice­haven past bij het streven van provin­cie Flevoland om een aantrekke­lijk ves­tig­ings­ge­bied te zijn voor bedri­jven. De real­isatie van de nieuwe haven ver­sterkt de economie van geheel Noordelijk Flevoland en de directe omgev­ing daarvan.

Verbeteren regionale economie Flevoland en Noordoostpolder

De Provin­cie Flevoland wil met financier­ing vanu­it een Regio Deal inzetten op het ver­beteren van de regionale economie in Flevoland en de Noor­doost­pold­er. De real­isatie van een nieuwe mar­i­tieme ser­vice­haven op Urk is daar een belan­grijk onderdeel van.

Regio Deal

Een Regio Deal is een part­ner­schap tussen het Rijk en een spec­i­fieke regio, om opgaven in de regio aan te pakken. Tot 2022 trekt het kabi­net hier in totaal bij­na 1 mil­jard euro voor uit. De regio’s zor­gen voor een­zelfde bedrag.

Vanu­it heel Ned­er­land zijn er eind 2018 bij­na 90 voorstellen voor een Regio Deal inge­di­end. Daar­van zijn nu 12 voorstellen ges­e­lecteerd die het kabi­net samen met de regio’s gaat uitwerken tot een deal. Een daar­van is de deal rond de mar­i­tieme ser­vice­haven op Urk, een suc­cesvolle aan­vraag der­halve tussen veel gegadigden.

Rol AT Osborne

AT Osborne heeft bijge­dra­gen aan het opstellen van de Regio Deal aan­vraag van de Provin­cie Flevoland voor de mar­i­tieme ser­vice­haven in Urk. In gesprekken met meerdere stake­hold­ers: provin­cie Flevoland en onder meer bedri­jven op Urk vis­sers besprak­en we de toegevoegde waarde van een ser­vice­haven op Urk voor Flevoland en de achterliggende regio. Dat betrof voor­namelijk de toegevoegde waarde op het gebied van onder meer human capi­tol ontwik­kelin­gen en op de inno­vatiekracht van de regio. We hebben in de Regio Deal aan­vraag betoogd waarom juist hier die extra gelden naar­toe zouden moeten.

Deel deze pagina via

Ook interessant