Project omschrijving

Noord/Zuidlijn

De Noord/Zuidlijn ver­bindt van­af 22 juli 2018 Amster­dam Noord met sta­ti­on Zuid via de Amster­dam­se bin­nen­stad. AT Osbor­ne raak­te betrok­ken bij dit spraak­ma­ken­de pro­ject in 2005, kort na ver­zak­kin­gen op de Vij­zel­gracht. Dat begon met het leve­ren van de pro­ject­di­rec­teur en een gron­di­ge ana­ly­se van de gro­te uit­da­gin­gen van het pro­ject en de orga­ni­sa­tie ervan. Ook van­daag ver­vul­len ver­schil­len­de collega’s belang­rij­ke lei­ding­ge­ven­de posi­ties in het pro­ject. Met trots en gro­te inzet wer­ken we toe naar de indienst­stel­ling van deze nieu­we metrolijn.

De inzet van AT Osbor­ne begon met het opzet­ten van een uit­voe­rings­or­ga­ni­sa­tie voor de com­plexe situ­a­tie op het Cen­traal Sta­ti­on en de die­pe sta­ti­ons Rokin, Vij­zel­gracht en De Pijp. We zien zo’n uit­da­ging als een com­plex sys­teem. Het bestaat niet alleen uit tech­ni­sche vraag­stuk­ken, vele par­tij­en en neven­pro­jec­ten maar ook uit alge­me­ne maat­schap­pe­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen. Dat sys­teem is in bewe­ging en heeft invloed op wat er in je pro­ject gebeurt. Daar moet je je pro­ject­or­ga­ni­sa­tie dus op inrichten.

In 2005 zat het pro­ject in de ruw­bouw­fa­se en bestond de uit­da­ging uit het kie­zen van de juis­te stra­te­gie voor het bouw­pro­ces; het eer­lijk infor­me­ren van bur­gers en poli­tiek en het lei­den en struc­tu­re­ren van de pro­ject­or­ga­ni­sa­tie. In de hui­di­ge fase van sys­teem­in­te­gra­tie is de opga­ve ver­an­dert. We stu­ren het over­gangs­pro­ces van het ont­werp en de bouw van de metro­sta­ti­ons en tun­nels, naar de uit­ein­de­lij­ke exploi­ta­tie van de metro inclu­sief beheer en onder­houd. Dit noe­men we com­mis­si­o­ning. Dat vraagt niet alleen begrip van alle tech­ni­sche sys­te­men en goe­de aan­stu­ring van de aan­ne­mers, maar ook begrip en samen­wer­king met de toe­kom­stig eige­naar, beheer­der en exploi­tant. De men­se­lij­ke fac­tor is daar­bij heel belangrijk.

AT Osbor­ne werkt inmid­dels meer dan tien jaar aan pro­ject Noord/Zuidlijn. In de tus­sen­tijd ken­de het pro­ject tegen­val­lers door ver­zak­kin­gen en fail­li­se­men­ten van opdracht­ne­mers. Tege­lij­ker­tijd werd het pro­ject een gemeen­te­lij­ke dienst met eigen­dom en beheer van het bestaan­de metro­net en het uit­voe­ren van nieu­we metro- en tram­pro­jec­ten. We zijn er trots op dat we in deze orga­ni­sa­tie een lei­den­de rol mogen spe­len. We leer­den belang­rij­ke les­sen over het betrek­ken van de omge­ving, de inte­gra­tie van sys­te­men en de voor­be­rei­ding naar exploi­ta­tie. Tege­lij­ker­tijd waren we onder­schei­dend in de samen­wer­king met aan­ne­mers en het struc­tu­re­ren van de organisatie.

Op 22 juli 2018 zul­len we met trots terug­kij­ken op onze bij­dra­ge aan de nieu­we metro­lijn voor de Amster­dam­mer. Tot die tijd blijft het pro­ject a hell of job.