Project omschrijving

Onder­steu­nen bij opzet­ten en ont­wik­ke­len Samen­wer­king A2-gemeenten

De gemeen­ten Cra­nen­don­ck, Hee­ze-Leen­de en Val­kens­waard wer­ken sinds 2004 op diver­se ter­rei­nen samen. Voor de uit­voe­ring van de taken op het gebied van Werk & Inko­men, Infor­ma­ti­se­ring & Auto­ma­ti­se­ring en Juri­di­sche Zaken heb­ben zijn in 2012 een Gemeen­schap­pe­lij­ke Rege­ling (GR) opge­richt. Om ook de ove­ri­ge bedrijfs­voe­rings­func­ties samen te voe­gen is gestart met ‘kwar­tier­ma­ken’ om daar­na als nieu­we orga­ni­sa­tie van start te kun­nen gaan.

De gedeel­de ambi­tie om de maat­schap­pe­lij­ke vraag­stuk­ken in drie gemeen­ten op een bete­ke­nis­vol­le en voort­va­ren­de manier te gaan aan­pak­ken vormt een for­se ver­an­der­op­ga­ve voor de betrok­ken mede­wer­kers, mana­gers en bestuur­ders. De opdracht­ge­ver heeft AT Osbor­ne gevraagd zich op twee manie­ren te laten onder­steu­nen in dit proces.

Faci­li­te­ren kwartiermaken

Aller­eerst door het (in het voor­be­rei­dings­jaar) onder­steu­nen van de alge­meen mana­ger en kwar­tier­ma­kers bij het voort­va­rend van start gaan als nieu­we orga­ni­sa­tie. Dit door het ver­vul­len van de rol van project‑, direc­tie- en bestuurs­se­cre­ta­ris en het orga­ni­se­ren van diver­se les­sons lear­ned-bij­een­kom­sten. Het resul­taat was drieledig:

  • Gestroom­lijn­de besluit­vor­ming rich­ting afron­ding van het implementatieproces.
  • Een nieu­we en vast­ge­stel­de P&C‑cyclus.
  • Het kun­nen gebrui­ken van erva­rin­gen uit eer­de­re gemeen­te­lij­ke samenvoegingen.

Ver­der vorm­ge­ven sturingsfilosofie

Nadat de nieu­we orga­ni­sa­tie van start was gegaan, zijn wij gevraagd te onder­steu­nen bij het ver­der vorm­ge­ven van de nieu­we stu­rings­fi­lo­so­fie in ter­men van rol- en taak­ver­de­ling en rol­in­vul­ling bin­nen en tus­sen de ver­schil­len­de gre­mia. Dit door het orga­ni­se­ren en bege­lei­den van drie geza­men­lij­ke bij­een­kom­sten met ande­re gemeen­te­lij­ke samen­wer­kings­ver­ban­den. Dit met het vol­gen­de resultaat:

  • Een gedeeld ont­wik­kel­per­spec­tief, door niet alleen te kij­ken naar hoe ande­re samen­wer­kings­ver­ban­den hun stu­ring en rol­ver­de­ling aan­pak­ken, maar zeker ook waar­om zij dit zo doen en tot wel­ke (posi­tie­ve en nega­tie­ve) effec­ten dit leidt.
  • Con­cre­te werk­af­spra­ken bin­nen en tus­sen de diver­se gre­mia die pas­sen bij de door­ont­wik­ke­ling van de organisatie.