Ondersteunen bij opzetten en ontwikkelen Samenwerking A2-gemeenten

De gemeen­ten Cra­nen­don­ck, Heeze-Leende en Valkenswaard werken sinds 2004 op diverse ter­reinen samen. Voor de uitvo­er­ing van de tak­en op het gebied van Werk & Inkomen, Infor­ma­tis­er­ing & Automa­tis­er­ing en Juridis­che Zak­en hebben zijn in 2012 een Gemeen­schap­pelijke Regeling (GR) opgericht. Om ook de overige bedri­jfsvo­er­ings­func­ties samen te voe­gen is ges­tart met ‘kwartier­mak­en’ om daar­na als nieuwe organ­isatie van start te kun­nen gaan.

De gedeelde ambitie om de maatschap­pelijke vraagstukken in drie gemeen­ten op een betekenisvolle en voort­varende manier te gaan aan­pakken vormt een forse veran­derop­gave voor de betrokken medew­erk­ers, man­agers en bestu­ur­ders. De opdracht­gev­er heeft AT Osborne gevraagd zich op twee manieren te lat­en onder­s­te­unen in dit proces.

Faciliteren kwartiermaken

Allereerst door het (in het voor­berei­d­ings­jaar) onder­s­te­unen van de alge­meen man­ag­er en kwartier­mak­ers bij het voort­varend van start gaan als nieuwe organ­isatie. Dit door het vervullen van de rol van project‑, direc­tie- en bestu­urssec­re­taris en het organ­is­eren van diverse lessons learned-bijeenkom­sten. Het resul­taat was drieledig:

  • Gestroom­li­jnde besluitvorm­ing richt­ing afrond­ing van het implementatieproces.
  • Een nieuwe en vast­gestelde P&C‑cyclus.
  • Het kun­nen gebruiken van ervarin­gen uit eerdere gemeen­telijke samenvoegingen.

Verder vormgeven sturingsfilosofie

Nadat de nieuwe organ­isatie van start was gegaan, zijn wij gevraagd te onder­s­te­unen bij het verder vor­mgeven van de nieuwe stur­ings­filosofie in ter­men van rol- en taakverdel­ing en rolin­vulling bin­nen en tussen de ver­schil­lende gremia. Dit door het organ­is­eren en begelei­den van drie geza­men­lijke bijeenkom­sten met andere gemeen­telijke samen­werk­ingsver­ban­den. Dit met het vol­gende resultaat:

  • Een gedeeld ontwikkelper­spec­tief, door niet alleen te kijken naar hoe andere samen­werk­ingsver­ban­den hun stur­ing en rolverdel­ing aan­pakken, maar zek­er ook waarom zij dit zo doen en tot welke (posi­tieve en negatieve) effecten dit leidt.
  • Con­crete werkaf­sprak­en bin­nen en tussen de diverse gremia die passen bij de dooron­twik­kel­ing van de organisatie.

Deel deze pagina via

Ook interessant