Programma Bruggen en Kademuren Amsterdam

Ams­ter­dam is een stad die wereld­wi­jd bek­end staat om haar gracht­en met his­torische kades en bruggen. Dit type­ert de stad en trekt bezoek­ers. Een groot deel van deze bouww­erken ver­keert in een slechte staat en Ams­ter­dam staat voor de opgave om de komende jaren de bruggen en kade­muren in de stad aan te pakken.

Bruggen en Kademuren Amsterdam

De opgave

Het onder­zoeken, veilig­stellen en uitein­delijk vernieuwen van de bruggen en kade­muren is een lang­jarige oper­atie die plaatsvin­dt in een his­torische bin­nen­stad. De bereik­baarheid en leef­baarheid van de stad zullen flink onder druk komen te staan. De opgave raakt bewon­ers, bezoek­ers en onderne­mers in de stad. Tegelijk­er­ti­jd biedt de opgave ook kansen om werkza­amhe­den te com­bineren met andere ambities, bijvoor­beeld op het gebied van duurza­amheid en mobiliteit.

Pro­gram­ma Bruggen en Kademuren 

Om de bruggen en kade­muren op grote schaal en in hoog tem­po te onder­zoeken en te her­stellen, startte in 2019 het pro­gram­ma Bruggen en Kade­muren. De missie van het pro­gram­ma luidt: ‘een func­tionerende stad met veilige en toekom­st­bestendi­ge bruggen en kade­muren voor huidi­ge en vol­gende gen­er­aties’. Het pro­gram­ma richt zich op cir­ca 830 ver­keers­bruggen en cir­ca 200 kilo­me­ter op diepere grond­la­gen gefun­deerde kade­muren. Hoe slecht de bruggen en kades er aan toe zijn, is vaak nog niet bek­end en dat maakt het inschat­ten van de omvang van de opgave complex.

Uitdagin­gen

Een ren­o­vatiepro­gram­ma als deze is vervlocht­en met de werkza­amhe­den van de staande organ­isatie. Dat vraagt om nauwe samen­werk­ing en goede afsprak­en tussen de lijn en de tijdelijke organ­isatie. AT Osborne is betrokken in de fase van opstart en ontwik­kel­ing van het pro­gram­ma. We ‘bouwen’ mee aan de organ­isatie en de aan­pak, onder andere door het opstellen van pro­­gram­­ma- en pro­ject­plan­nen. Hier­mee helpen we overzicht en struc­tu­ur aan te bren­gen in de enorme opgave en een geza­men­lijk beeld te creëren. Met aan­dacht voor inhoud én proces.

Om deze omvan­grijke opgave aan te kun­nen, moet de gemeente ver­snellen én verbinden. Twee doel­stellin­gen die miss­chien ogen­schi­jn­lijk tegen­stri­jdig zijn, maar in het pro­gram­ma con­tinu gecom­bi­neerd wor­den en elka­ar zo zelfs kun­nen ver­sterken. Een mooi voor­beeld is ges­tandaardis­eerde par­tic­i­patie: niet het beperken van inspraak, maar een gerichtere vraag­stelling richt­ing bewon­ers en hen keuze­mogelijkhe­den voor­leggen in een ‘menukaart’. Zo denkt de omgev­ing mee en bli­jft ver­snelling mogelijk.

Betrokken­heid AT Osborne

Sinds 2018 is AT Osborne betrokken bij de Ams­ter­damse opgave. AT Osborne collega’s Pau Lian Staal en Véronique Kruize ontwikkelden een kwaliteits­man­age­mentsys­teem voor ver­schil­lende onderde­len van het pro­gram­ma en Véronique schreef het pro­ject­plan vernieuwing kade­muren. AT Osborne col­le­ga Geert­je van Engen is sinds begin 2019 betrokken, vervult momenteel een rol als direc­tiead­viseur en werkt aan het plan van aan­pak voor de brugvernieuwin­gen. Daar­voor heeft ze onder andere geholpen met het vor­mgeven van de aan­pak en opstellen van het pro­gramma­plan,  het inricht­en van de rap­portage­cy­clus en het dashboard.

Deel deze pagina via

Ook interessant