Project omschrijving

Pro­gram­ma Brug­gen en Kade­mu­ren Amsterdam

Amster­dam is een stad die wereld­wijd bekend staat om haar grach­ten met his­to­ri­sche kades en brug­gen. Dit typeert de stad en trekt bezoe­kers. Een groot deel van deze bouw­wer­ken ver­keert in een slech­te staat en Amster­dam staat voor de opga­ve om de komen­de jaren de brug­gen en kade­mu­ren in de stad aan te pakken.

Bruggen en Kademuren Amsterdam

De opga­ve

Het onder­zoe­ken, vei­lig­stel­len en uit­ein­de­lijk ver­nieu­wen van de brug­gen en kade­mu­ren is een lang­ja­ri­ge ope­ra­tie die plaats­vindt in een his­to­ri­sche bin­nen­stad. De bereik­baar­heid en leef­baar­heid van de stad zul­len flink onder druk komen te staan. De opga­ve raakt bewo­ners, bezoe­kers en onder­ne­mers in de stad. Tege­lij­ker­tijd biedt de opga­ve ook kan­sen om werk­zaam­he­den te com­bi­ne­ren met ande­re ambi­ties, bij­voor­beeld op het gebied van duur­zaam­heid en mobiliteit.

Pro­gram­ma Brug­gen en Kademuren 

Om de brug­gen en kade­mu­ren op gro­te schaal en in hoog tem­po te onder­zoe­ken en te her­stel­len, start­te in 2019 het pro­gram­ma Brug­gen en Kade­mu­ren. De mis­sie van het pro­gram­ma luidt: ‘een func­ti­o­ne­ren­de stad met vei­li­ge en toe­komst­be­sten­di­ge brug­gen en kade­mu­ren voor hui­di­ge en vol­gen­de gene­ra­ties’. Het pro­gram­ma richt zich op cir­ca 830 ver­keers­brug­gen en cir­ca 200 kilo­me­ter op die­pe­re grond­la­gen gefun­deer­de kade­mu­ren. Hoe slecht de brug­gen en kades er aan toe zijn, is vaak nog niet bekend en dat maakt het inschat­ten van de omvang van de opga­ve complex.

Uit­da­gin­gen

Een reno­va­tie­pro­gram­ma als deze is ver­vloch­ten met de werk­zaam­he­den van de staan­de orga­ni­sa­tie. Dat vraagt om nau­we samen­wer­king en goe­de afspra­ken tus­sen de lijn en de tij­de­lij­ke orga­ni­sa­tie. AT Osbor­ne is betrok­ken in de fase van opstart en ont­wik­ke­ling van het pro­gram­ma. We ‘bou­wen’ mee aan de orga­ni­sa­tie en de aan­pak, onder ande­re door het opstel­len van pro­gram­ma- en pro­ject­plan­nen. Hier­mee hel­pen we over­zicht en struc­tuur aan te bren­gen in de enor­me opga­ve en een geza­men­lijk beeld te cre­ë­ren. Met aan­dacht voor inhoud én proces.

Om deze omvang­rij­ke opga­ve aan te kun­nen, moet de gemeen­te ver­snel­len én ver­bin­den. Twee doel­stel­lin­gen die mis­schien ogen­schijn­lijk tegen­strij­dig zijn, maar in het pro­gram­ma con­ti­nu gecom­bi­neerd wor­den en elkaar zo zelfs kun­nen ver­ster­ken. Een mooi voor­beeld is gestan­daar­di­seer­de par­ti­ci­pa­tie: niet het beper­ken van inspraak, maar een gerich­te­re vraag­stel­ling rich­ting bewo­ners en hen keu­ze­mo­ge­lijk­he­den voor­leg­gen in een ‘menu­kaart’. Zo denkt de omge­ving mee en blijft ver­snel­ling mogelijk.

Betrok­ken­heid AT Osborne

Sinds 2018 is AT Osbor­ne betrok­ken bij de Amster­dam­se opga­ve. AT Osbor­ne collega’s Pau Lian Staal en Véro­ni­que Krui­ze ont­wik­kel­den een kwa­li­teits­ma­na­ge­ment­sys­teem voor ver­schil­len­de onder­de­len van het pro­gram­ma en Véro­ni­que schreef het pro­ject­plan ver­nieu­wing kade­mu­ren. AT Osbor­ne col­le­ga Geer­tje van Engen is sinds begin 2019 betrok­ken, ver­vult momen­teel een rol als direc­tie­ad­vi­seur en werkt aan het plan van aan­pak voor de brug­ver­nieu­win­gen. Daar­voor heeft ze onder ande­re gehol­pen met het vorm­ge­ven van de aan­pak en opstel­len van het pro­gram­maplan,  het inrich­ten van de rap­por­ta­ge­cy­clus en het dashboard.