Renovatie A73 tunnels

De ren­o­vatie van de Roer­tun­nel en Swal­men­tun­nel (A73 tun­nels) staat gep­land voor 2023. Rijk­swa­ter­staat (RWS) berei­dt de ren­o­vatie voor. Het gaat om civiel­tech­nis­che werkza­amhe­den, het ver­van­gen van Tun­nel Tech­nis­che Instal­laties en lev­ens­du­urver­len­gend onder­houd. De ambtelijke organ­isatie van de gemeente Roer­mond is vanu­it ver­schil­lende rollen bij de ren­o­vatie van de tun­nels betrokken: als bevoegd gezag (ver­gun­ningver­len­ing en hand­hav­ing) en ontwikke­laar c.q. beheerder van de gebieden ron­dom de tunnels.

Renovatie A73 tunnels 

Ren­o­vatie A73 tunnels

Gemeentelijk perspectief

De bereik­baarheid van Roer­mond en omgev­ing is van groot belang voor de economis­che ontwik­kel­ing van Roer­mond. Gemeente Roer­mond zag medio 2019 het risi­co dat RWS een aanbeste­d­ing zou starten voor de ren­o­vatie van de tun­nels, zon­der vol­doende reken­schap te geven aan de gevol­gen voor de bereik­baarheid van Roer­mond en omgev­ing. Daar­naast had de gemeente zich voor te berei­den op haar rol als bevoegd gezag in het kad­er van Tun­nelvei­ligheid regel­gev­ing en de Wet algemene bepalin­gen omgev­ingsrecht (Wabo).

Positionering

De uitdag­ing voor de gemeente was hoe zij als geza­ghebbende part­ner in posi­tie kon­den komen om struc­tureel invloed uit te oefe­nen in de voor­berei­d­ing en real­isatie van het project. De bouw van de tun­nels en het daar­bij behorende ver­gun­nin­gen­tra­ject ervaarde de gemeente als min­der soe­pel en in meerdere woon­wijken ron­dom de Roer­tun­nel ervaar­den bewon­ers trillings- en gelu­id­shin­der. De gemeente wilde de samen­werk­ing met RWS ver­beteren en vroeg AT Osborne te advis­eren over haar opstelling en rol. Daar­naast had de gemeente te mak­en met een organ­isatieon­twik­kel­ing en wilde ze advies over waar het pro­gram­ma het best onderge­bracht kon wor­den in de organisatie.

Versterken van de governance

Het advies van AT Osborne was om eerst te focussen op de rol van bevoegd gezag en daar­na op het bor­gen van de bereik­baarheid. Om dit te kun­nen realis­eren, is de interne gov­er­nance van de organ­isatie ver­sterkt door het aanstellen van een pro­gram­maregis­seur en pro­ject­sec­re­taris. De pro­gram­maregis­seur zorgde onder andere voor aans­tur­ing op de ver­schil­lende dossiers rond de tun­nels. Deze was het eerste aanspreekpunt voor RWS. Om de samen­werk­ing met RWS te bevorderen, is een geza­men­lijke gov­er­nance voor het project ontwikkeld, die met de samen­werk­ingsaf­sprak­en zijn vast­gelegd in een convenant.

Gezamenlijke ambitie

Door onze aan­pak zijn de dossiers goed ingebed in de ambtelijke organ­isatie en staat de gemeente Roer­mond gesteld om haar rol in het ver­vol­gtra­ject suc­cesvol in te vullen. De relatie tussen de gemeente en RWS is dus­danig ver­be­terd dat ze als gelijk­waardi­ge gesprekspart­ners com­mu­niceren en elka­ar vertrouwen. In de over­leggen tussen RWS en de gemeente nam Alex Migge­len­brink als pro­gram­maregis­seur een neu­trale posi­tie in en benadruk­te het geza­men­lijke belang van bei­de par­ti­jen van een goede samen­werk­ing. Dit was effec­tief: inmid­dels wordt vanu­it een geza­men­lijke ambitie gew­erkt. Waar sprake is van uiteen­lopende belan­gen, wor­den deze benoemd en met begrip voor elka­ars posi­tie bespro­ken. Deze manier van werken wordt door zow­el de gemeente als RWS als posi­tief ervaren.

Betrokkenheid AT Osborne

Alex Migge­len­brink en Mark Mar­i­jnis­sen adviseer­den de Gemeente over de posi­tiebepal­ing en onder­s­te­un­ing van de ren­o­vatie van de tun­nels. Ver­vol­gens zijn Alex Migge­len­brink als pro­jec­tregis­seur en Ulja Monte als pro­ject­sec­re­taris namens de gemeente bij het project betrokken geweest.

Deel deze pagina via

Ook interessant