Project omschrijving

Reno­va­tie A73 tunnels

De reno­va­tie van de Roer­tun­nel en Swal­men­tun­nel (A73 tun­nels) staat gepland voor 2023. Rijks­wa­ter­staat (RWS) bereidt de reno­va­tie voor. Het gaat om civiel­tech­ni­sche werk­zaam­he­den, het ver­van­gen van Tun­nel Tech­ni­sche Instal­la­ties en levens­duur­ver­len­gend onder­houd. De amb­te­lij­ke orga­ni­sa­tie van de gemeen­te Roer­mond is van­uit ver­schil­len­de rol­len bij de reno­va­tie van de tun­nels betrok­ken: als bevoegd gezag (ver­gun­ning­ver­le­ning en hand­ha­ving) en ont­wik­ke­laar c.q. beheer­der van de gebie­den rond­om de tunnels.

Renovatie A73 tunnels 

Reno­va­tie A73 tunnels

Gemeen­te­lijk perspectief

De bereik­baar­heid van Roer­mond en omge­ving is van groot belang voor de eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling van Roer­mond. Gemeen­te Roer­mond zag medio 2019 het risi­co dat RWS een aan­be­ste­ding zou star­ten voor de reno­va­tie van de tun­nels, zon­der vol­doen­de reken­schap te geven aan de gevol­gen voor de bereik­baar­heid van Roer­mond en omge­ving. Daar­naast had de gemeen­te zich voor te berei­den op haar rol als bevoegd gezag in het kader van Tun­nel­vei­lig­heid regel­ge­ving en de Wet alge­me­ne bepa­lin­gen omge­vings­recht (Wabo).

Posi­ti­o­ne­ring

De uit­da­ging voor de gemeen­te was hoe zij als gezag­heb­ben­de part­ner in posi­tie kon­den komen om struc­tu­reel invloed uit te oefe­nen in de voor­be­rei­ding en rea­li­sa­tie van het pro­ject. De bouw van de tun­nels en het daar­bij beho­ren­de ver­gun­nin­gen­tra­ject ervaar­de de gemeen­te als min­der soe­pel en in meer­de­re woon­wij­ken rond­om de Roer­tun­nel ervaar­den bewo­ners tril­lings- en geluids­hin­der. De gemeen­te wil­de de samen­wer­king met RWS ver­be­te­ren en vroeg AT Osbor­ne te advi­se­ren over haar opstel­ling en rol. Daar­naast had de gemeen­te te maken met een orga­ni­sa­tie­ont­wik­ke­ling en wil­de ze advies over waar het pro­gram­ma het best onder­ge­bracht kon wor­den in de organisatie.

Ver­ster­ken van de governance

Het advies van AT Osbor­ne was om eerst te focus­sen op de rol van bevoegd gezag en daar­na op het bor­gen van de bereik­baar­heid. Om dit te kun­nen rea­li­se­ren, is de inter­ne gover­nan­ce van de orga­ni­sa­tie ver­sterkt door het aan­stel­len van een pro­gram­ma­re­gis­seur en pro­ject­se­cre­ta­ris. De pro­gram­ma­re­gis­seur zorg­de onder ande­re voor aan­stu­ring op de ver­schil­len­de dos­siers rond de tun­nels. Deze was het eer­ste aan­spreek­punt voor RWS. Om de samen­wer­king met RWS te bevor­de­ren, is een geza­men­lij­ke gover­nan­ce voor het pro­ject ont­wik­keld, die met de samen­wer­kings­af­spra­ken zijn vast­ge­legd in een convenant.

Geza­men­lij­ke ambitie

Door onze aan­pak zijn de dos­siers goed inge­bed in de amb­te­lij­ke orga­ni­sa­tie en staat de gemeen­te Roer­mond gesteld om haar rol in het ver­volg­tra­ject suc­ces­vol in te vul­len. De rela­tie tus­sen de gemeen­te en RWS is dus­da­nig ver­be­terd dat ze als gelijk­waar­di­ge gespreks­part­ners com­mu­ni­ce­ren en elkaar ver­trou­wen. In de over­leg­gen tus­sen RWS en de gemeen­te nam Alex Mig­ge­len­brink als pro­gram­ma­re­gis­seur een neu­tra­le posi­tie in en bena­druk­te het geza­men­lij­ke belang van bei­de par­tij­en van een goe­de samen­wer­king. Dit was effec­tief: inmid­dels wordt van­uit een geza­men­lij­ke ambi­tie gewerkt. Waar spra­ke is van uit­een­lo­pen­de belan­gen, wor­den deze benoemd en met begrip voor elkaars posi­tie bespro­ken. Deze manier van wer­ken wordt door zowel de gemeen­te als RWS als posi­tief ervaren.

Betrok­ken­heid AT Osborne

Alex Mig­ge­len­brink en Mark Marij­nis­sen advi­seer­den de Gemeen­te over de posi­tie­be­pa­ling en onder­steu­ning van de reno­va­tie van de tun­nels. Ver­vol­gens zijn Alex Mig­ge­len­brink als pro­ject­re­gis­seur en Ulja Mon­te als pro­ject­se­cre­ta­ris namens de gemeen­te bij het pro­ject betrok­ken geweest.