Project omschrijving

Reno­va­ties fili­a­len De Bijenkorf

De Bij­en­korf is bezig haar ‘pre­mi­um expe­rien­ce stra­te­gie’ ver­sneld in te voe­ren in diver­se fili­a­len, waar­on­der Amster­dam, Rot­ter­dam en Utrecht. De Bij­en­korf beoogt hier­mee een inter­na­ti­o­naal top­ni­veau berei­ken in mer­ken, ser­vi­ce en win­kel­be­le­ving. Dit inves­te­rings­pro­gram­ma waar­mee ruim 200 mil­joen euro gemoeid is, is het groot­ste in de geschie­de­nis van de Bijenkorf.

De invoe­ring van de pre­mi­um expe­rien­ce stra­te­gie heeft gere­sul­teerd in ingrij­pen­de ver­bou­win­gen van ver­schil­len­de fili­a­len, waar­on­der De Bij­en­korf Amster­dam. AT Osbor­ne heeft de Bij­en­korf geas­sis­teerd bij de con­trac­te­ring van de par­tij­en die bij de uit­voe­ring van dit pro­ject betrok­ken zijn. Spe­ci­fiek ver­zoek daar­bij was eraan bij te dra­gen dat de con­trac­te­ring steeds zo effi­ci­ënt moge­lijk zou ver­lo­pen. AT Osbor­ne heeft daar­toe een inno­va­tief plan van aan­pak ont­wik­keld en uit­ge­rold. Hier­voor is aan­slui­ting gezocht bij de wij­ze van con­trac­te­ring die in de wereld van ven­tu­re capi­tal gebrui­ke­lijk is. Denk hier­bij aan visu­a­li­sa­ties en term sheets, waar­door de exper­ti­se van de ver­schil­len­de betrok­ke­nen maxi­maal, tij­dig en zo effi­ci­ënt moge­lijk wordt benut. Dit resul­teert in een gestroomlijnd(er) ver­loop van de contractering.

Meer infor­ma­tie

Fem­ke Rasenberg

Direc­teur AT Lawy­ers / Direc­teur Legal Services

+31 (0)6 525 847 88 Con­nect op LinkedIn