Research en Diagnostiek Centrum VUmc

Een belan­grijke func­tie van het VUmc is het doen van onder­zoek. Mede door de alliantie tussen de twee Ams­ter­damse uni­ver­si­tair medisch cen­tra is op de locatie van het VUmc de behoefte aan lab­o­ra­to­ri­um­ruimte gegroeid. Het RDC biedt ruimte aan de beweg­ing van oncol­o­gis­che- en neu­roweten­schap­pelijke onder­zoeks­groepen naar het VUmc.

Gebruik­ers
Het gebouw kri­jgt meer verdiepin­gen dan oor­spronke­lijk in het ontwerp stond. De ver­hoging  naar 11 verdiepin­gen komt door het project Ams­ter­dam Oncol­o­gy and Neu­ro­science Research (ADORE). Dit project behelst een nieuwe manier van medisch-weten­schap­pelijk onder­zoek. Het gebruik van de syn­ergiën tussen oncol­o­gisch — en neu­roweten­schap­pelijk onder­zoek cen­traal staat hier­bij centraal.

Het RDC wordt voorzien van een unieke weten­schap­pelijke inricht­ing om ruimte te bieden aan het Can­cer Cen­ter Ams­ter­dam (de oncol­o­gis­che onder­zoek­ers van AMC en VUmc) en een aan­tal teams van Ams­ter­dam Neu­ro­science. Op de begane grond wor­dende patiëntenpoli’s van het Alzheimer Cen­trum en het Mul­ti­ple Scle­rose Cen­trum onderge­bracht. Ook wor­den diag­nos­tis­che lab­o­ra­to­ria op het gebied van patholo­gie en klin­is­che genet­i­ca in het Research en Diag­nos­tiek Cen­trum (RDC) gehuisvest.

In de kelder komen obduc­tie- en mor­tu­ar­i­um faciliteit­en en wordt een warmte-en koudeop­slag geplaatst. Onderdeel van het project is ook de real­isatie van het Atri­um die het Imag­ing Cen­ter en het Research en Diag­nos­tiek Cen­trum met elka­ar verbindt. Het ontwerp van het RDC is tot en met bestek uit­gew­erkt door ate­lier PRO, RHDHV en Zonneveld.

Betrokken­heid AT Osborne
AT Osborne is vanaf het begin in ver­schil­lende rollen betrokken geweest bij de ontwik­kel­ing van het RDC: bij het Pro­gram­ma van Eisen, de aanbeste­din­gen en con­tracter­ing, pro­ces­man­age­ment en pro­ject­man­a­gent. Ons werk wordt geken­merkt door een aan­pak, waar­bij de gebruik­er nu en in de toekomst cen­traal staat. Door betrokken­heid van de vele belanghebben­den in alle onderde­len van het project, gecom­bi­neerd met de bestu­urlijke gevoe­ligheid van de fusie tussen twee acad­emis­che zieken­huizen is het RDC een bij­zon­der, com­plex project. Dit lei­dt tot cre­atieve oplossin­gen voor uitdagin­gen in het pro­ces en ontwerp; en uitein­delijk tot een mooie aan­vulling van VUmc, de Zuidas en Amsterdam.

Deel deze pagina via

Ook interessant