Project omschrijving

Research en Dia­gnos­tiek Cen­trum VUmc

Een belang­rij­ke func­tie van het VUmc is het doen van onder­zoek. Mede door de alli­an­tie tus­sen de twee Amster­dam­se uni­ver­si­tair medisch cen­tra is op de loca­tie van het VUmc de behoef­te aan labo­ra­to­ri­um­ruim­te gegroeid. Het RDC biedt ruim­te aan de bewe­ging van onco­lo­gi­sche- en neu­ro­we­ten­schap­pe­lij­ke onder­zoeks­groe­pen naar het VUmc.

Gebrui­kers
Het gebouw krijgt meer ver­die­pin­gen dan oor­spron­ke­lijk in het ont­werp stond. De ver­ho­ging  naar 11 ver­die­pin­gen komt door het pro­ject Amster­dam Onco­lo­gy and Neu­ro­s­cien­ce Research (ADORE). Dit pro­ject behelst een nieu­we manier van medisch-weten­schap­pe­lijk onder­zoek. Het gebruik van de syn­er­gi­ën tus­sen onco­lo­gisch — en neu­ro­we­ten­schap­pe­lijk onder­zoek cen­traal staat hier­bij centraal.

Het RDC wordt voor­zien van een unie­ke weten­schap­pe­lij­ke inrich­ting om ruim­te te bie­den aan het Can­cer Cen­ter Amster­dam (de onco­lo­gi­sche onder­zoe­kers van AMC en VUmc) en een aan­tal teams van Amster­dam Neu­ro­s­cien­ce. Op de bega­ne grond wor­den­de patiëntenpoli’s van het Alz­hei­mer Cen­trum en het Mul­ti­ple Scle­ro­se Cen­trum onder­ge­bracht. Ook wor­den dia­gnos­ti­sche labo­ra­to­ria op het gebied van patho­lo­gie en kli­ni­sche gene­ti­ca in het Research en Dia­gnos­tiek Cen­trum (RDC) gehuisvest.

In de kel­der komen obduc­tie- en mor­tu­a­ri­um faci­li­tei­ten en wordt een warm­te-en kou­de­op­slag geplaatst. Onder­deel van het pro­ject is ook de rea­li­sa­tie van het Atri­um die het Ima­ging Cen­ter en het Research en Dia­gnos­tiek Cen­trum met elkaar ver­bindt. Het ont­werp van het RDC is tot en met bestek uit­ge­werkt door ate­lier PRO, RHDHV en Zonneveld.

Betrok­ken­heid AT Osborne
AT Osbor­ne is van­af het begin in ver­schil­len­de rol­len betrok­ken geweest bij de ont­wik­ke­ling van het RDC: bij het Pro­gram­ma van Eisen, de aan­be­ste­din­gen en con­trac­te­ring, pro­ces­ma­na­ge­ment en pro­ject­ma­na­gent. Ons werk wordt geken­merkt door een aan­pak, waar­bij de gebrui­ker nu en in de toe­komst cen­traal staat. Door betrok­ken­heid van de vele belang­heb­ben­den in alle onder­de­len van het pro­ject, gecom­bi­neerd met de bestuur­lij­ke gevoe­lig­heid van de fusie tus­sen twee aca­de­mi­sche zie­ken­hui­zen is het RDC een bij­zon­der, com­plex pro­ject. Dit leidt tot cre­a­tie­ve oplos­sin­gen voor uit­da­gin­gen in het pro­ces en ont­werp; en uit­ein­de­lijk tot een mooie aan­vul­ling van VUmc, de Zui­d­as en Amsterdam.