Project omschrijving

Risi­co­ma­na­ge­ment Rot­ter­dam World Gateway

Rot­ter­dam is een van de belang­rijk­ste logis­tie­ke knoop­pun­ten ter wereld, met een jaar­lijk­se goe­de­ren­over­slag van 400 mil­joen ton. Om groei van de Rot­ter­dam­se haven moge­lijk te maken, is in sep­tem­ber 2008 begon­nen met de aan­leg van de Twee­de Maas­vlak­te. Van de geplan­de 1.000 hec­ta­re nieuw bedrijfs­ter­rein is cir­ca 630 hec­ta­re gere­ser­veerd voor con­tai­ner­ter­mi­nals. Dit cre­ëert een extra capa­ci­teit van 17 mil­joen TEU.

Con­sor­ti­um Rot­ter­dam World Gateway
In 2007 is Rot­ter­dam World Gate­way (RWG) opge­richt, een con­sor­ti­um van ter­mi­nal ope­ra­tor DP World (Dubai) en rede­rij­en APL (Singapo­re), Mitsui OSK Lines (Japan), Hyun­dai Mer­chant Mari­ne (Zuid Korea) en CMA CGM (Frank­rijk). Dit con­sor­ti­um is medio 2007 door het Haven­be­drijf Rot­ter­dam uit meer­de­re gega­dig­den gese­lec­teerd om een con­tai­ner­ter­mi­nal te ves­ti­gen op het eer­ste uit te geven kavel van de Twee­de Maas­vlak­te. RWG is ver­ant­woor­de­lijk voor de rea­li­sa­tie van de con­tai­ner­ter­mi­nal en de exploi­ta­tie voor de komen­de 25 jaar. RWG begon in 2009 met de bouw van de ter­mi­nal en heeft deze in 2014 in exploi­ta­tie genomen.

AT Osbor­ne betrokken
In 2010 kreeg AT Osbor­ne opdracht voor het ont­wik­ke­len en imple­men­te­ren van een risi­co-mana­ge­ment­me­tho­de ‘op maat’. Tus­sen 2011 en 2013 was AT Osbor­ne ver­ant­woor­de­lijk voor het bege­lei­den van het risi­co­ma­na­ge­ment­pro­ces van het pro­ject­team en het opstel­len van de risi­co­rap­por­ta­ge aan het consortium.

We kop­pel­den het risi­co­ma­na­ge­ment direct aan de con­ti­nu­ï­teit van de dienstverlening.

Joost van Blok­land: “In meer tra­di­ti­o­ne­le pro­jec­ten wor­den risico’s gekwan­ti­fi­ceerd op tijd, geld, kwa­li­teit, omge­ving, vei­lig­heid en ima­go. Bij RWG is naast deze aspec­ten de beschik­baar­heid van de diep­zee­ka­de­kra­nen één van de belang­rijk­ste gevolg­as­pec­ten geweest. Hier­mee kop­pel­den we het risi­co­ma­na­ge­ment direct aan de con­ti­nu­ï­teit van de dienst­ver­le­ning van de toe­kom­sti­ge terminal.”

Ine­ke Meij­er: “In dit pro­ject zagen we een zand­vlak­te trans­for­me­ren in een vol­le­dig geau­to­ma­ti­seer­de en tech­nisch zeer gea­van­ceer­de con­tai­ner­ter­mi­nal. Gedu­ren­de het pro­ject werd steeds dui­de­lij­ker dat niet het rea­li­se­ren van de civiel­tech­ni­sche con­struc­ties en gebou­wen, maar het inte­graal ope­ra­ti­o­neel krij­gen van de ICT en aan­stu­ring van de ter­mi­nal de groot­ste uit­da­ging was.”

Fei­ten en cijfers

  • Inves­te­ring: onge­veer € 600 miljoen
  • Gebied: 108 ha.
  • Kade­wal Diep­zee: 1.150 m. (diep­te tot 20 meter)
  • Kade­wal Bin­nen­vaart: 550 m. (diep­te tot 11 meter)
  • Tota­le capa­ci­teit (afhan­de­ling): 2.350.000 TEU/y