Project omschrijving

Rot­ter­dam toe­ge­rust voor suc­ces­vol­le projectrealisatie?

De direc­tie van het clus­ter Stads­ont­wik­ke­ling van de gemeen­te Rot­ter­dam vroeg AT Osbor­ne te onder­zoe­ken in hoe­ver­re de gemeen­te is toe­ge­rust om gro­te fysie­ke pro­jec­ten suc­ces­vol te rea­li­se­ren. Direc­te aan­lei­ding is dat zij in de afge­lo­pen jaren bij ver­schil­len­de gro­te pro­jec­ten ervaar­de dat zich majeu­re pro­ble­men met majeu­re gevol­gen voor­de­den. De direc­tie heeft ons gevraagd om haar onze beoor­de­ling te geven van  haar rea­li­sa­tie­ver­mo­gen en om waar nood­za­ke­lijk dan wel wen­se­lijk een cohe­ren­te, prak­tijk­ge­rich­te ver­be­te­ragen­da te formuleren.

Als ver­trek­punt ver­diep­ten wij ons in vier gro­te pro­jec­ten: Fey­en­oord City, Coo­l­sin­gel, Col­lec­tie­ge­bouw Boi­j­mans van Beu­nin­gen en Maas­tun­nel. Daar­naast voer­den wij inter­vie­w­ge­sprek­ken met eind­ver­ant­woor­de­lij­ken (wet­hou­ders, gemeen­te­se­cre­ta­ris, con­cern­di­rec­teu­ren, dienst­di­rec­teu­ren en afde­lings­hoof­den), staf­me­de­wer­kers en exter­ne sleu­tel­part­ners, zoals de alge­meen direc­teur van de RET. Wij maak­ten een volg­or­de­lijk onder­scheid tus­sen de fasen van beeld­vor­ming, con­clu­sie­vor­ming en advies­vor­ming. Wij slo­ten elke fase af met een bij­een­komst, voor een aan­tal men­sen die een belang­rij­ke rol ver­vul­len in het onder­steu­nen en rea­li­se­ren van onze adviezen.

Als uit­komst van dit onder­zoek­pro­ces spre­ken wij onze waar­de­ring uit voor het fun­da­ment dat Rot­ter­dam al heeft staan: pro­ject­ma­na­ge­ment en men­sen om trots op te zijn. Met als doel om te bor­gen dat de sla­gings­kans van com­plexe pro­jec­ten zo hoog moge­lijk is, stel­len wij voor om te inves­te­ren in vier bouw­ste­nen: bemen­sing sleu­tel­po­si­ties, stu­ring en ver­ant­woor­ding, keten­sa­men­wer­king en posi­ti­o­ne­ring en men­se­lijk kapi­taal. Dit op basis van onze visie dat excel­len­te pro­ject­re­a­li­sa­tie vraagt om een excel­len­te samenwerking.

Resul­ta­ten

  • Het direc­tie­team van het clus­ter Stads­ont­wik­ke­ling neemt al onze advie­zen onver­kort over.
  • De raad omarmt zicht­baar de uit­kom­sten van ons onder­zoek en vraagt het col­le­ge om deze als lei­dend te nemen in de clus­ter­bre­de organisatieontwikkeling.
  • De mede­wer­kers, van met name het Pro­ject­ma­na­ge­ment­bu­reau en het Inge­ni­eurs­bu­reau, zijn blij met de waar­de­ring en erken­ning en drin­gen er bij het mana­ge­ment op aan om de advie­zen voort­va­rend te realiseren.

“Bij­zon­der tref­fend en ver­rij­kend op het ver­ster­ken van de stu­ring op com­plexe pro­jec­ten en boven­al uniek hoe dit onder­zoeks­pro­ces eraan heeft bij­ge­dra­gen dat cru­ci­a­le zaken nu goed bespreek­baar wer­den tus­sen men­sen in de lijn,-en con­trol orga­ni­sa­tie, de pro­ject­or­ga­ni­sa­ties en de poli­tiek-bestuur­lij­ke orga­ni­sa­tie,” is de reac­tie van de opdrachtgever.