Project omschrijving

Spoed­aan­pak A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal

Het pro­ject A12 Utrecht Lunet­ten-Veen­en­daal maakt deel uit van de Spoed­aan­pak. De Spoed­aan­pak is gericht op het oplos­sen van der­tig knel­pun­ten in het wegen­net. Doel van het pro­ject is het ver­be­te­ren van de door­stro­ming tus­sen Utrecht Lunet­ten en Veen­en­daal. De A12 wordt daar­mee snel­ler, stil­ler en veiliger.

De werk­zaam­he­den betref­fen onder andere:

  • aan­leg­gen van extra rij­stro­ken en spits­stro­ken over in totaal 30 kilometer;
  • aan­pas­sen van vijf toe- en afritten;
  • ver­nieu­wen en aan­pas­sen van krui­sen­de infrastructuur;
  • rea­li­se­ren van 26 eco-voor­zie­nin­gen, waar­on­der twee ecoducten.

Bij aan­vang van de uit­voe­ring zijn als pro­jectam­bi­ties benoemd: een maxi­maal tevre­den omge­ving en weg­ge­brui­ker en een snel­le beschik­baar­heid van de extra weg­ca­pa­ci­teit. Het vin­den van het opti­mum van deze drie ambi­ties was de uit­da­ging voor Poort van Bun­nik en Rijks­wa­ter­staat. Terug­kij­kend op de rea­li­sa­tie kan gesteld wor­den dat de ambi­ties in hoge mate zijn gere­a­li­seerd. De manier van (samen)werken is bekroond met de Neder­land­se Bouw­pluim 2013.

Design, Build, Finan­ce & Maintain
Rijks­wa­ter­staat heeft het pro­ject gegund aan Poort van Bun­nik (een samen­wer­king tus­sen BAM PPP, BAM Wegen, BAM Civiel en BAM Infra­tech­niek). Poort van Bun­nik heeft het ont­werp en de weg­ver­bre­dings­werk­zaam­he­den in 2011 en 2012 uit­ge­voerd. Tot 2032 is de opdracht­ne­mer ver­ant­woor­de­lijk voor het beheer en onder­houd van het tracé.

Werk­zaam­he­den AT Osborne
AT Osbor­ne is van­af de con­tract­voor­be­rei­dings­fa­se tot en met de ople­ve­ring aan de beheer- en onder­houds­or­ga­ni­sa­tie ver­ant­woor­de­lijk geweest voor het risi­co­ma­na­ge­ment van het pro­ject. AT Osbor­ne heeft in alle tus­sen­lig­gen­de pro­ject­fa­sen de pro­ject­or­ga­ni­sa­tie bege­leid bij het inven­ta­ri­se­ren, pri­o­ri­te­ren en beheer­sen van de projectrisico’s.

In de con­tract­voor­be­rei­dings­fa­se heb­ben wij de risi­co­ba­lans opge­steld en het IPM-team gead­vi­seerd over de risi­co­ver­de­ling tus­sen opdracht­ge­ver en opdracht­ne­mer. Daar­naast heb­ben wij gead­vi­seerd over de waar­de­ring van de lijstrisico’s in het project.

In de rea­li­sa­tie­fa­se heb­ben wij input gele­verd voor sys­teem­ge­rich­te con­tract­be­heer­sing en met de ver­schil­len­de teams pro-actief gewerkt aan het beheer­sen van risico’s. Daar­bij waren onze advi­seurs een belang­rij­ke spar­ring part­ner voor de mana­ger projectbeheersing.