Project omschrijving

Tij­de­lij­ke uit­brei­ding OK-capa­ci­teit Sint Maartenskliniek

Jaren­lang maak­te de loca­tie Woer­den van de Sint Maar­tens­kli­niek gebruik van de OK’s in het Zuwe Hof­poort zie­ken­huis. Door het slui­ten van de OK’s in het Zuwe Hof­poort zie­ken­huis moest de capa­ci­teit wor­den opge­van­gen op de hoofd­lo­ca­tie in Nij­me­gen en in Box­meer tot­dat een nieuw OK com­plex werd gerealiseerd.

Het luk­te niet de OK capa­ci­teit op te van­gen bin­nen regu­lie­re werk­tij­den. Zodoen­de is samen met de medi­sche staf een plan gemaakt voor het uit­brei­den van de werk­tij­den. AT Osbor­ne heeft de plan­vor­ming, besluit­vor­ming en het imple­men­ta­tie­pro­ces ondersteund. 

Operatiekamer

Gede­gen onder­zoek en flexibiliteit
Samen met de medi­sche staf en rele­van­te afde­lin­gen heb­ben we alle afhan­ke­lijk­he­den in kaart gebracht; van de beno­dig­de instru­men­ten en het effect op de Cen­tra­le Ste­ri­lis­at­tie Afde­ling; de aan­pas­sin­gen in de zorg­lo­gis­tiek tot de belas­ting op het beddenhuis.

We heb­ben van deze ver­ken­ning een zo inclu­sief moge­lijk pro­ces gemaakt waar­bij we in samen­spraak met alle betrok­ke­nen tot de best pas­sen­de oplos­sing zijn gekomen.

De belang­rijk­ste les die we heb­ben geleerd is dat het goed is om ook na imple­men­ta­tie flexi­bi­li­teit te tonen. Na enke­le maan­den ervoe­ren we dat de geko­zen uit­brei­ding (tot later in de avond) onvoor­zie­ne pro­ble­men gaf. Daar­om heb­ben we beslo­ten tot een ande­re invul­ling: uit­brei­ding in de weekenden.

Inmid­dels is het nieu­we OK-com­plex in gebruik geno­men en is de uit­brei­ding niet meer nodig. De Sint Maar­tens­kli­niek heeft dank­zij deze tij­de­lij­ke uit­brei­ding en de flexi­bi­li­teit van de medi­sche staf en haar per­so­neel alle pati­ën­ten van kli­ni­sche ortho­pe­di­sche zorg kun­nen voorzien.