Tijdelijke uitbreiding OK-capaciteit Sint Maartenskliniek

Jaren­lang maak­te de locatie Woer­den van de Sint Maarten­sklin­iek gebruik van de OK’s in het Zuwe Hof­poort zieken­huis. Door het sluiten van de OK’s in het Zuwe Hof­poort zieken­huis moest de capaciteit wor­den opgevan­gen op de hoofd­lo­catie in Nijmegen en in Boxmeer tot­dat een nieuw OK com­plex werd gerealiseerd.

Het luk­te niet de OK capaciteit op te van­gen bin­nen reg­uliere werk­ti­j­den. Zodoende is samen met de medis­che staf een plan gemaakt voor het uit­brei­den van de werk­ti­j­den. AT Osborne heeft de plan­vorm­ing, besluitvorm­ing en het imple­men­tatiepro­ces ondersteund. 

Operatiekamer

Gede­gen onder­zoek en flexibiliteit
Samen met de medis­che staf en rel­e­vante afdelin­gen hebben we alle afhanke­lijkhe­den in kaart gebracht; van de ben­odigde instru­menten en het effect op de Cen­trale Ster­il­isat­tie Afdel­ing; de aan­passin­gen in de zor­glo­gistiek tot de belast­ing op het beddenhuis.

We hebben van deze verken­ning een zo inclusief mogelijk pro­ces gemaakt waar­bij we in samen­spraak met alle betrokke­nen tot de best passende oploss­ing zijn gekomen.

De belan­grijk­ste les die we hebben geleerd is dat het goed is om ook na imple­men­tatie flex­i­biliteit te tonen. Na enkele maan­den ervo­eren we dat de gekozen uit­brei­d­ing (tot lat­er in de avond) onvoorziene prob­le­men gaf. Daarom hebben we besloten tot een andere invulling: uit­brei­d­ing in de weekenden.

Inmid­dels is het nieuwe OK-com­­plex in gebruik genomen en is de uit­brei­d­ing niet meer nodig. De Sint Maarten­sklin­iek heeft dankz­ij deze tijdelijke uit­brei­d­ing en de flex­i­biliteit van de medis­che staf en haar per­son­eel alle patiën­ten van klin­is­che ortho­pe­dis­che zorg kun­nen voorzien.

Deel deze pagina via

Ook interessant