Project omschrijving

Tram­ver­bin­ding in Utrecht: de Uithoflijn

Het pro­ject de Uit­hof­lijn in Utrecht staat voor de uit­da­ging om de nieu­we OV ver­bin­ding te vor­men tus­sen het cen­trum van Utrecht, spe­ci­fiek het cen­traal sta­ti­on, en het Utrecht Sci­en­ce­park. De tram­ver­bin­ding ver­vangt de inten­sief bere­den bus­lij­nen, die dage­lijks gro­te hoe­veel­he­den rei­zi­gers ver­voe­ren. De bouw­op­ga­ve is opge­splitst in tra­cé­de­len waar­bij een onder­scheid kan wor­den gemaakt tus­sen de tra­cé­de­len in het Sta­ti­ons­ge­bied (DOV‑T) en deze daar­bui­ten (SABUTO). Het pro­ject staat al lan­ge­re tijd onder gro­te druk om de beoog­de fase­over­gan­gen van uit­voe­ring van bouw­werk­zaam­he­den naar test- en beproe­ven van de lijn moge­lijk te maken om zo de exploi­ta­tie tij­dig te star­ten. AT Osbor­ne helpt de betrok­ke­nen om belan­gen gelijk te scha­ke­len en zo de uit­voe­ring te bespoedigen.

De aan­leg van de Uit­hof­lijn in het sta­ti­ons­ge­bied van Utrecht kent tal van uit­da­gin­gen door de bouw­op­ga­ve die komen­de jaren voor­ligt in deze beperk­te ruim­te. Zo heeft de Uit­hof­lijn tal van raak­vlak­pro­jec­ten die gelijk­tij­dig, opvol­gend of voor­waar­de­lijk zijn voor de uit­voe­ring van werk­zaam­he­den. Deze dyna­miek vraagt om een aan­ge­pas­te werk­wij­ze, waar­bij afstem­ming en bij­stu­ring con­ti­nue moet plaats­vin­den. Van­uit deze dyna­miek is een Tas­kfor­ce opge­richt waar­bij gemeen­te Utrecht, pro­vin­cie Utrecht, Pro­ject­or­ga­ni­sa­tie Uit­hof­lijn (PO-UHL) en de aan­ne­mers­com­bi­na­tie (Bam Com­bi­na­tie Uit­hof­lijn Utrecht) ver­e­nigd zijn. Mid­dels de behan­de­ling van issues, bespre­ken betrok­ken par­tij­en de raak­vlak­ken waar­op de par­tij­en elkaar tref­fen in dit gebied. AT Osbor­ne faci­li­teert dit pro­ces namens de partijen.

Het pro­ject kent een bestuur­lijk com­plexe en gevoe­li­ge omge­ving waar­bij van­uit ver­schil­len­de publie­ke par­tij­en opdracht is ver­strekt voor de tram­ver­bin­ding. Het inte­graal beschou­wen van de opga­ve om een wer­kend tram­ver­voer­sys­teem te cre­ë­ren kent ver­schil­len­de uit­da­gin­gen. Niet alleen de tech­ni­sche opga­ve van de te rea­li­se­ren tra­min­fra­struc­tuur maar ook de accep­ta­tie en over­dracht naar de exploi­tant en beheer­der vraagt om afstem­ming. Gedra­gen­heid en betrok­ken­heid moet gecre­ëerd wor­den, zon­der de ver­stand­hou­ding tus­sen de par­tij­en te beschadigen.

Door de com­plexe omge­ving en de dyna­mi­sche afstem­ming tus­sen par­tij­en is het nood­za­ke­lijk om raak­vlak­ken en start­voor­waar­den inzich­te­lijk te heb­ben. Ver­tra­ging in een pro­ject wat als rand­voor­waar­de­lijk is beschouwd heeft direct impact op het beha­len van je eigen plan­ningsmijl­paal. Het Sta­ti­ons­ge­bied ken­merkt zich door­dat de start­voor­waar­den niet wor­den bepaald door één enkel pro­ject maar door een aan­een­slui­ting van- of meer­de­re afzon­der­lij­ke pro­jec­ten. Dit vraagt om een ande­re bena­de­ring voor het mana­gen van pro­jec­ten. Open­heid en een samen­wer­kings­ge­rich­te aan­pak heb­ben hier­in meer suc­ces om voort­gang te boe­ken dan het strak en rigi­de naja­gen van je eigen belang.

AT Osbor­ne onder­steunt in het inte­graal ver­ken­nen van de uit­da­ging om een wer­kend tram­ver­voers­sys­teem te rea­li­se­ren. Hier­in staat het bevor­de­ren van de samen­wer­king en het gelijk­scha­ke­len van belan­gen en par­tij­en cen­traal. De erva­ring opge­daan in tal van ver­ge­lijk­ba­re situ­a­ties geeft ons ken­nis en exper­ti­se om een goed pro­ces te faci­li­te­ren. De inzet is hoofd­za­ke­lijk gericht op de issues die spe­len in het Sta­ti­ons­ge­bied en de pro­ces­stu­ring die nood­za­ke­lijk is om deze issues zo snel als moge­lijk te beheer­sen. In deze opga­ve ver­bin­den wij belan­gen om zo te komen tot een opti­maal resultaat.