Project omschrijving

Uit­brei­ding haven Sint Eustatius

Sint Eus­ta­ti­us is mooi en bij­zon­der eiland, in het boven­winds gebied van de Cari­ben. Sinds 2010 heeft het eiland de sta­tus van open­baar lichaam, wat onge­veer ver­ge­lijk­baar is met de sta­tus van een gemeen­te bin­nen Neder­land. Dit geldt ook voor de eilan­den Bonai­re en Saba.

De eco­no­mie van Sint Eus­ta­ti­us draait voor een aan­zien­lijk deel op haven­ac­ti­vi­tei­ten en (duik)toerisme. In het haven­ge­bied bevindt zich een gro­te faci­li­teit voor op- en over­slag van fos­sie­le brand­stof­fen. Dit wordt geëx­ploi­teerd door het Ame­ri­kaan­se bedrijf NuStar Ener­gy. Ter moder­ni­se­ring van de regels en belas­tin­gen voor het gebruik van de haven is in de peri­o­de 2014–2016 een nieu­we decen­tra­le Haven­ver­or­de­ning tot stand geko­men. Deze ver­or­de­ning is van belang voor de bescher­ming van de bij­zon­de­re natuur­waar­den van de ter­ri­to­ri­a­le wate­ren rond Sint Eus­ta­ti­us en óók voor de eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling van het eiland. AT Osbor­ne heeft het eiland­be­stuur met bestuur­lijk en juri­disch advies bij­ge­staan bij de tot­stand­ko­ming van deze ver­or­de­ning, in een com­plex veld met belang­heb­ben­den als de minis­te­ries van EZ en BZK in Neder­land en het betrok­ken bedrijfs­le­ven op het eiland.

Voor­af­gaan­de aan de nieu­we Haven­ver­or­de­ning heeft de olie­ter­mi­nal een nieu­we mili­eu­ver­gun­ning gekre­gen. De juris­ten van ons bureau heb­ben het eiland­be­stuur en ook Rijks­wa­ter­staat bij­ge­staan bij de tot­stand­ko­ming van die ver­gun­ning en bij de juri­di­sche pro­ce­du­re bij de Cari­bi­sche bestuursrechter.