Con­trac­te­ring en Aanbesteding

Bij de rea­li­sa­tie van ruim­te­lij­ke pro­jec­ten legt de opdracht­ge­ver meest­al een deel van het werk bij markt­par­tij­en neer. Daar komt altijd een con­tract en meest­al een aan­be­ste­ding bij kij­ken. Een pro­fes­si­o­ne­le opdracht­ge­ver over­ziet het pro­ces en maakt onder­bouw­de keu­zes. Maar hoe zit het met al die regels en inno­va­tie­ve con­tract­vor­men van tegenwoordig?

Leer­doe­len
Deel­ne­mers begrij­pen na afloop hoe ze aan­be­ste­ding en con­trac­te­ring aan­pak­ken in het tota­le pro­ces van een pro­ ject. Ze ken­nen de keu­ze­mo­ge­lijk­he­den en kun­nen onder­ bouw­de afwe­gin­gen maken.

Doel­groep
De trai­ning is gericht op pro­ject­lei­ders, pro­ject­ma­na­gers, inko­pers en juris­ten die aan de zij­de van de opdracht­ge­ver te maken heb­ben met aan­be­ste­den en con­trac­te­ren van ruim­te­lij­ke (deel)projecten.

Meer weten over deze training?
Fem­ke Rasen­berg neemt graag met u door hoe deze trai­ning bij uw orga­ni­sa­tie kan wor­den toe­ge­past en voor u op maat gemaakt.

Fem­ke Rasenberg

Direc­teur AT Lawy­ers / Direc­teur Legal Services

+31 (0)6 525 847 88 Con­nect op LinkedIn