Imple­men­ta­tie Omgevingswet

Onder­steu­ning bij de imple­men­ta­tie van de Omge­vings­wet in uw organisatie
De komst van de Omge­vings­wet is van gro­te bete­ke­nis voor bur­gers, bedrij­ven en over­he­den. De wet zorgt voor een fun­da­men­te­le ver­an­de­ring van het recht voor de fysie­ke leef­om­ge­ving; het geeft nieu­we kaders, leidt tot een nieu­we werk­wij­ze en ver­an­dert de onder­lin­ge rol­ver­de­ling tus­sen partijen.

AT Osbor­ne onder­steunt in samen­wer­king met KSG Trai­ners & Con­sul­tants orga­ni­sa­ties bij de voor­be­rei­ding op de komst en imple­men­ta­tie van de Omge­vings­wet in hun orga­ni­sa­tie. Zowel inhou­de­lijk als pro­ces­ma­tig. Bei­de aspec­ten komen samen in de trai­nin­gen die wij ver­zor­gen voor het Rijk, ver­schil­len­de pro­vin­cies, gemeen­ten en omgevingsdiensten.

De trai­nin­gen van AT Osbor­ne en KSG Trai­ners & Con­sul­tants ken­nen een inhou­de­lij­ke- en een pro­ce­s­com­po­nent. Deel­ne­mers doen ken­nis op van het wet­te­lijk kader en de bedoe­ling van de Omge­vings­wet en de bete­ke­nis voor hun eigen orga­ni­sa­tie en posi­tie. Daar­naast leren deel­ne­mers vaar­dig­he­den, zoals het kun­nen omgaan met een onze­ke­re con­text, het kun­nen omgaan met belan­gen­te­gen­stel­lin­gen en kun­nen cre­ë­ren van ver­trou­wen in de werkrelatie.

Op maat
Wij wer­ken altijd incom­pa­ny en op maat. Indi­vi­du­e­le en col­lec­tie­ve leer­in­ter­ven­ties komen voort uit ver­schil­len­de doel­stel­lin­gen, vraag­stuk­ken of behoef­ten. Deel­ne­mers en orga­ni­sa­ties hoe­ven zich niet aan te pas­sen aan een trai­ning die ‘op de plank ‘ ligt, maar de trai­ning en trai­ner past zich aan de leer­be­hoef­ten aan. De trai­nin­gen zijn geba­seerd op de metho­diek van erva­rend leren: wer­ken van­uit de erva­ring van uw mede­wer­kers en prak­ti­sche toe­pas­baar­heid van opge­da­ne inzich­ten in de prak­tijk. Ieder inter­ven­tie draagt bij aan de orga­ni­sa­tie en leer­cul­tuur die onze opdracht­ge­ver zich tot doel stelt.

AT Osbor­ne en KSG Incom­pa­ny: samen sterk
AT Osbor­ne biedt deze trai­ning op maat aan in samen­wer­king met KSG Trai­ners & Con­sul­tants. We zijn al jaren stra­te­gi­sche ken­nis­part­ners en bun­de­len com­pe­ten­tie­ont­wik­ke­ling en inhou­de­lij­ke prak­tijk­er­va­ring. Top­trai­ners op het gebied van per­soon­lij­ke en orga­ni­sa­tie-ont­wik­ke­ling (KSG Trai­ners & Con­sul­tants) en erva­rings­des­kun­di­gen van­uit ver­schil­len­de opdracht­ge­vers- en opdracht­ne­mers­rol­len bij publie­ke en pri­va­te orga­ni­sa­ties (AT Osbor­ne) ver­gro­ten hier­mee het han­de­lings­per­spec­tief van opdrachtgevers.

Meer weten?
Stuur ons een bericht of bel ons voor een aan­bod op maat.