Omge­vings­be­wust Stu­ren en Beïnvloeden

Steeds vaker die­nen opga­ven inte­graal en gebieds­ge­richt te wor­den opge­lost met steeds meer ver­schil­len­de sta­ke­hol­ders van­uit de over­heid, bedrijfs­le­ven, weten­schap en maat­schap­pij (bur­gers). Rol­len, taken, ver­ant­woor­de­lijk­he­den van u maar ook ande­re sta­ke­hol­ders ver­an­de­ren. U moet met steeds meer doe­len en belan­gen reke­ning hou­den. Zowel in uw eigen orga­ni­sa­tie als daar­bui­ten. Hier­door ont­staan span­nin­gen tus­sen lijn- en pro­ject­or­ga­ni­sa­tie, opga­ve en orga­ni­sa­tie, of tus­sen beleid en uit­voe­ring. U krijgt te maken met vra­gen als;

  • Hoe kan ik de betrok­ke­nen inter­ne en exter­ne sta­ke­hol­ders nog beter stu­ren en beïnvloeden?
  • Hoe opti­ma­li­seer ik zowel de belan­gen van mijn opga­ve als die van mijn lijnorganisatie?
  • Wan­neer houd ik regie en wan­neer kan ik beter stu­ren op afstand?

Wel­ke com­pe­ten­ties en instru­men­ten ver­gro­ten mijn handelingsperspectief?

Leer­doe­len en Resultaat
Het ont­wik­ke­len van hou­ding, gedrag en vaar­dig­he­den staan cen­traal. Deel­ne­mers zijn na afloop beter in staat om de vele dilemma’s en con­flic­te­ren­de belan­gen van de betrok­ken sta­ke­hol­ders waar­mee zij gecon­fron­teerd wor­den in ver­schil­len­de (poli­tie­ke, amb­te­lij­ke, uit­voe­ren­de, media, bestuur­lij­ke en/of maat­schap­pe­lij­ke) arena’s te stu­ren en te beïn­vloe­den. Deel­ne­mers leren beter waar­de­vol­le keu­zes te maken en acties in te zet­ten die in de rela­tie met de betrok­ken sta­ke­hol­der het ver­schil maken. Na het ont­wik­ke­lingstra­ject kun­nen deel­ne­mers met een ver­groot han­de­lings­per­spec­tief effec­tie­ver en effi­ci­ën­ter resul­ta­ten berei­ken bin­nen een com­plex pro­ject of pro­gram­ma met meer­de­re stakeholders.

Doel­groep
Deze trai­ning richt zich op lijn‑, pro­gram­ma- en pro­ject­ma­na­gers van inhou­de­lijk en bestuur­lijk com­plexe opdrach­ten. Werk­vel­den: publie­ke en pri­va­te sta­ke­hol­ders in de werk­vel­den infra­struc­tuur, mobi­li­teit, gebieds­ont­wik­ke­ling, maat­schap­pe­lijk vast­goed, water, bestuur en organisatie.

Meer weten over deze training?
Flo­ris Baker­mans neemt graag met u door hoe deze trai­ning bij uw orga­ni­sa­tie kan wor­den toe­ge­past en voor u op maat gemaakt.