Omge­vings­ma­na­ge­ment

Een pro­ject met veel sta­ke­hol­ders vraagt om het betrek­ken van de omge­ving. Het is immers zon­de als het bezwaar­schrif­ten regent, of als het resul­taat de gebrui­kers teleur blijkt te stel­len. De omge­ving is niet 100% maak­baar, maar wel beïnvloedbaar!

Leer­doe­len
Deel­ne­mers heb­ben na afloop inzicht in de diver­si­teit van sta­ke­hol­ders en kun­nen een pro­ce­saan­pak opstel­len voor de inter­ac­tie met sta­ke­hol­ders en het door­lo­pen van juri­di­sche procedures.

Doel­groep
De trai­ning is gericht op pro­ject­ma­na­gers, pro­ject­lei­ders en omge­vings­ma­na­gers in ruim­te­lij­ke pro­jec­ten met veel sta­ke­hol­ders. Het gaat zowel om de plan­fa­se als de uitvoering.

Meer weten over deze training?
Nien­ke Mul­der neemt graag met u door hoe deze trai­ning bij uw orga­ni­sa­tie kan wor­den toe­ge­past en voor u op maat gemaakt.