Poli­tiek Bestuur­lij­ke gevoeligheid

Bur­gers wor­den mon­di­ger. Belan­gen­groe­pe­rin­gen weten zich goed te orga­ni­se­ren en uit­voe­rings­or­ga­ni­sa­ties wor­den meer op afstand geplaatst. Boven­dien wordt de impact van (soci­a­le) media steeds gro­ter. Het maken van een juis­te inschat­ting en het geven van een advies wordt daar­door steeds las­ti­ger, ter­wijl de bestuur­der steeds meer van u vraagt. De dyna­miek en com­plexi­teit van het maat­schap­pe­lij­ke, poli­tie­ke en bestuur­lij­ke veld nemen toe en vra­gen steeds meer van u als ambtenaar.

Leer­doe­len
De trai­ning Poli­tiek-Bestuur­lij­ke Gevoe­lig­heid is bedoeld om u hand­vat­ten aan te rei­ken, zodat u bin­nen de poli­tiek- bestuur­lij­ke con­text waar­in u werk­zaam bent, effec­tie­ver kunt ope­re­ren en ambi­ties kunt realiseren.

Doel­groep
Deze trai­ning is bedoeld voor over­heids­pro­fes­si­o­nals die wer­ken in een beleids– of uit­voe­rings­or­ga­ni­sa­tie van een gemeen­te, een pro­vin­cie of het Rijk. Voor iede­re over­heids­laag is er een trai­ning op maat. Neem vrij­blij­vend con­tact met ons op om de moge­lijk­he­den te bespre­ken. Wij gaan uit van deel­ne­mers­groe­pen van 12 per­so­nen. Incom­pa­ny trai­nin­gen beho­ren tot de mogelijkheden.

Meer weten over deze training?
Erik van der Veen neemt graag met u door hoe deze trai­ning bij uw orga­ni­sa­tie kan wor­den toe­ge­past en voor u op maat gemaakt.