Pro­fes­si­o­neel Opdrachtgeverschap

Opdracht­ge­ven is span­nend. Rol­len, taken en ver­ant­woor­de­lijk­he­den van opdracht­ge­vers en opdracht­ne­mers ver­an­de­ren. Meer­de­re uit­da­gin­gen en dilemma’s over het opti­maal invul­len van uw opdracht­ge­vers­rol komen op u af. U moet met steeds meer doe­len en belan­gen reke­ning hou­den. Zowel in uw eigen orga­ni­sa­tie als daar­bui­ten. Hier­door ont­staan soms span­nin­gen tus­sen lijn- en pro­ject­or­ga­ni­sa­tie, tus­sen bestuur en orga­ni­sa­tie, of tus­sen beleid en uit­voe­ring. U krijgt te maken met vra­gen als:

  • Hoe opti­ma­li­seer ik zowel de belan­gen van mijn pro­ject, als die van mijn lijnorganisatie?
  • Wan­neer houd ik regie en wan­neer kan ik beter stu­ren op afstand? Hoe for­mu­leer ik de juis­te opdracht aan de juis­te par­tij op het juis­te moment?
  • Hoe kan ik nog beter omge­vings­be­wust stu­ren en beïnvloeden?
  • Wel­ke com­pe­ten­ties en instru­men­ten ver­gro­ten mijn han­de­lings­per­spec­tief als opdrachtgever?

Leer­doe­len en Resultaat
Het ont­wik­ke­len van hou­ding, gedrag en vaar­dig­he­den staan cen­traal. Deel­ne­mers zijn na afloop beter in staat om de vele dilemma’s en vaak con­flic­te­ren­de belan­gen waar­mee zij als opdracht­ge­ver gecon­fron­teerd wor­den te mana­gen. Bin­nen de inter­ne orga­ni­sa­tie en met exter­ne opdracht­ge­vers en opdracht­ne­mers (publiek, pri­vaat, par­ti­cu­lier). Deel­ne­mers leren waar­de­vol­le keu­zes te maken en acties in te zet­ten die in de rela­tie met hun opdracht­ne­mer het ver­schil maken. Met als resul­taat een ver­groot han­de­lings­per­spec­tief om bete­re resul­ta­ten en suc­ces­vol­le­re samen­wer­king te realiseren.

Doel­groep
Deze trai­ning richt zich op lijn‑, pro­gram­ma- en pro­ject­ma­na­gers van inhou­de­lijk en bestuur­lijk com­plexe opdrach­ten. Er wordt gefo­cust op de rol als opdrachtgever.

Werk­vel­den: publie­ke en pri­va­te sta­ke­hol­ders in de werk­vel­den infra­struc­tuur, mobi­li­teit, gebieds­ont­wik­ke­ling, maat­schap­pe­lijk vast­goed, water, bestuur en organisatie.

Meer weten over deze training?
Flo­ris Baker­mans neemt graag met u door hoe deze trai­ning bij uw orga­ni­sa­tie kan wor­den toe­ge­past en voor u op maat gemaakt.