Pro­ject­be­heer­sing

Wat is een pro­ject en hoe maak je het tot een suc­ces? De vraag is sim­pel, maar het ant­woord niet van­zelf spre­kend. Want hoe vaak komt u een echt goed beheerst pro­ject tegen? Beseft de pro­ject­lei­der wel dat de opga­ve vaak gro­ter is dan de for­me­le opdracht? Wie blijft er in con­trol, ook als het las­tig wordt?

Leer­doe­len
Na afloop van de trai­ning ken­nen deel­ne­mers de aan­pak om een pro­ject goed te beheer­sen. Ze weten wan­neer ze een pro­ject suc­ces­vol kun­nen noe­men en zijn in staat om actief op dit suc­ces te stu­ren, ook als het pro­ject dreigt te ontsporen.

Doel­groep
De trai­ning is gericht op advi­seurs, beleids­me­de­wer­kers en mana­gers die star­ten met het wer­ken in pro­jec­ten en zich afvra­gen hoe ze ‘in con­trol’ kun­nen blij­ven en hun pro­ject tot een suc­ces maken.

Meer weten over deze training
Jeroen Brink­man neemt graag met u door hoe deze trai­ning bij uw orga­ni­sa­tie kan wor­den toe­ge­past en voor u op maat gemaakt.