Risi­co­ma­na­ge­ment

De risico’s van dit pro­ject moe­ten beperkt wor­den! We kie­zen voor een risi­co­gestuur­de aan­pak! Maar hoe doe je dat in de prak­tijk? En kan dat ook? Risi­co­ma­na­ge­ment is meer dan een lijst met risico’s maken. Het is een manier van wer­ken bin­nen het gehe­le pro­ject­team. Dat vraagt om een aan­pak met een bij­dra­ge van ieder­een en resul­ta­ten waar­aan ieder­een iets heeft.

Leer­doe­len
Na afloop van de trai­ning ken­nen de deel­ne­mers de stap­pen van de risi­co­ma­na­ge­ment­cy­clus en kun­nen zij deze zelf­stan­dig door­lo­pen. Ze heb­ben een gemeen­schap­pe­lij­ke taal ont­wik­keld voor het beheer­sen van risico’s. Ze kun­nen uit­kom­sten van risi­co­ana­ly­ses inter­pre­te­ren en zijn zich bewust van per­cep­tie­ver­schil­len in com­mu­ni­ca­tie over risico’s. Daar­naast weten de deel­ne­mers wel­ke tools beschik­baar zijn voor de invul­ling van risi­co­ma­na­ge­ment in de praktijk.

Doel­groep
De trai­ning is bedoeld voor pro­ject­teams die risi­co­gestuurd wil­len leren wer­ken. Ook de advi­seurs, mana­gers en opdracht­ge­vers van pro­ject­teams beho­ren tot de doel­groep, omdat het belang­rijk is om een geza­men­lij­ke taal en werk­wij­ze voor risi­co­ma­na­ge­ment te ontwikkelen.

Meer weten over deze training
Joost van Blok­land neemt graag met u door hoe deze trai­ning bij uw orga­ni­sa­tie kan wor­den toe­ge­past en voor u op maat kan wor­den gemaakt.