Sys­teem­ge­rich­te contractbeheersing

Voor het voor­be­rei­den, ont­wer­pen en rea­li­se­ren van bouw­pro­jec­ten scha­ke­len opdracht­ge­vers exter­ne par­tij­en in. Bij de con­trac­te­ring van deze par­tij­en ont­staat de vraag, hoe het gehe­le bouw­pro­ject kan wor­den beheerst in tijd, kwa­li­teit en geld en de gecon­trac­teer­de par­tij­en aan hun ver­plich­tin­gen kun­nen wor­den gehou­den. Wel­ke moge­lijk­he­den biedt Sys­teem­ge­rich­te Con­tract­be­heer­sing (SCB) u als opdrachtgever?

Leer­doe­len
Na deze trai­ning ken­nen deel­ne­mers de hoofd­ken­mer­ken van con­trac­ten bij bouw­pro­jec­ten, het ver­schil tus­sen inter­ne en exter­ne kwa­li­teits­bor­ging, de begrip­pen toet­sen, accep­te­ren en wij­zi­gen en de moge­lijk­heid die SCB biedt om con­trac­ten met beperk­te inspan­ning te beheer­sen door de focus op risi­co­vol­le pro­ces­sen en risi­co­vol­le producten.

Doel­groep
Deze trai­ning is bedoeld voor con­tract­ma­na­gers, pro­ject­ma­na­gers en ini­ti­a­tief­ne­mers van bouwprojecten.

Meer weten over deze training?
Frank Jacob­sen neemt graag met u door hoe deze trai­ning bij uw orga­ni­sa­tie kan wor­den toe­ge­past en voor u op maat gemaakt.