Trai­ning en opleiding

De AT Osbor­ne Aca­de­my maakt de ken­nis die wij in huis heb­ben, beschik­baar voor uw orga­ni­sa­tie. De con­sul­tants en mana­gers van AT Osbor­ne zijn naast hun inhou­de­lij­ke werk­zaam­he­den ook tot pro­fes­si­o­neel trai­ner opgeleid.

Bij het geven van trai­ning gaan we uit van een aan­tal principes:

  • Maat­werk, uw situ­a­tie en de leer­wen­sen van de deel­ne­mers staan centraal.
  • Klei­ne groe­pen, veel aan­dacht voor het indi­vi­du en afwis­se­ling en snel­heid in de training.
  • Erva­rend leren, we slui­ten aan op de prak­tijk van de deel­ne­mers, reflec­te­ren daar­op, kop­pe­len hier the­o­re­ti­sche kaders en prak­ti­sche hand­rei­kin­gen aan en expe­ri­men­te­ren met de nieu­we vaardigheden
  • Cre­a­tie­ve werk­vor­men, de trai­ners zor­gen voor afwis­se­ling en aan­slui­ting op de ver­schil­len­de leer­me­tho­des van deelnemers.
  • Gezag­heb­ben­de trai­ners, de trai­ners van AT Osbor­ne ken­nen uw prak­tijk omdat ze hier zelf in wer­ken. Ze com­bi­ne­ren die ken­nis met vaar­dig­he­den als trai­ner om uw orga­ni­sa­tie en uw men­sen voor­uit te helpen.

Op die manier kun­nen we uw oplei­dings­vraag opti­maal invul­len. Van­daag leren, mor­gen doen!