Consultancy

Wij houden ons bezig met vraagstukken op het gebied van leefomgev­ing. Een breed werkveld dat om spe­cial­isme vraagt. Dat betekent dat wij steeds de kans kri­j­gen om duurzame oplossin­gen te zoeken op het gebied van onder meer milieu, huisvest­ing, zorg en mobiliteit. Onze pro­fes­sion­als helpen organ­isaties om de juiste keuzes te mak­en in de bestu­urlijke, finan­ciële en tech­nis­che uitdagin­gen waar zij voor staan. En om plan­nen uit te stip­pe­len en doe­len con­creet te mak­en. Hier­bij zoeken we alti­jd naar de juiste bal­ans tussen klant, organ­isatie en pub­liek belang. We geni­eten ervan om inten­sief met elka­ar en geza­men­lijk met u te werken aan een betere leefomgev­ing om ruimte te geven aan mensen, mensen net als wij en mensen net als u.

Bek­ijk services

Consultancy Services

Haal­baarhei­d­s­analyse
Gov­er­nance
Enquête gebruik­spresta­tie huisvesting 
Mark­ton­der­zoek voor strate­gis­che keuzes
Cube: inzicht in de vastgoedportefeuille
Bestu­ur- en organisatieadvies
Asset­man­age­ment: procesinrichting
Pro­gram­ma van eisen
Vast­goed­man­age­ment
Audits-en-eval­u­aties
ELLIPSE: zorgvraag prognose
Resilience
Strate­gie-align­ment
Belei­d­son­twik­kel­ing
Finan­cieel Advies
Asset­man­age­ment
Wij houden u graag
op de hoogte
Inschri­jven nieuwsbrief