Cube: inzicht in de vastgoedportefeuille

Zorg­in­stel­lin­gen en onder­wijs­in­stel­lin­gen beschik­ken over ont­zet­tend veel infor­ma­tie over hun vast­goed, maar het blijkt las­tig om hier waar­de­vol­le stu­rings­in­for­ma­tie uit te halen. AT Osbor­ne ont­wik­kel­de daar­om CUBE. Hier­in ver­za­me­len, com­bi­ne­ren en ver­rij­ken we de beschik­ba­re infor­ma­tie. Deze infor­ma­tie pre­sen­te­ren we in een gebruiks­vrien­de­lijk CUBE dashboard.

Voor­de­len

  • Actu­eel inzicht in de portefeuille
  • Alles in één over­zicht, geen los­se Excel lijstjes
  • Een­vou­dig & snel
  • Onder­steu­ning bij het opstel­len van een vastgoedstrategie
  • KPI’s moni­to­ren

Beoor­de­ling van de portefeuille

Naast de alge­me­ne gege­vens ver­za­melt CUBE func­ti­o­ne­le & finan­ci­ë­le infor­ma­tie. Hier­mee bepa­len we de toe­komst­be­sten­dig­heid van de por­te­feuil­le. We doen dit aan de hand van de NEN 2748 & 8021. Het resul­taat is voor elk gebouw één van de vier asset­stra­te­gie­ën, name­lijk: con­ti­nu­e­ren, finan­ci­eel opti­ma­li­se­ren, herbestemmen/renoveren of dis­po­si­ti­o­ne­ren (sloop/verkoop/huur opzeggen).

Ont­dek de mogelijkheden

CUBE kan geheel naar eigen wens wor­den inge­richt. Om een indruk te geven van de moge­lijk­he­den heb­ben wij twee fic­tie­ve dash­boards in onder­staan­de demo’s samen­ge­steld. De boven­ste is voor de zorg­in­stel­lin­gen, de onder­ste voor het onderwijs.

Demo voor zorginstellingen:

Demo voor onderwijsinstellingen:

Spreekt dit u aan en wilt u meer weten? Neem dan con­tact met ons op, wij den­ken graag met u mee over een pas­sen­de oplossing.