Financieel Advies

Onze opdracht­gev­ers spe­len op een dynamisch veld van tech­niek, beleid, actoren en belan­gen. Inzicht en stur­ing van de finan­ciële aspecten van het spel zijn vaak van doorslaggevende beteke­nis voor het effec­tief en effi­ciënt behalen van de doel­stellin­gen. Wij geven vanu­it finan­cieel strate­gisch per­spec­tief adviezen die inzicht geven, besluitvorm­ing onder­s­te­unen en waarde toevoe­gen aan organ­isaties met com­plexe invester­ings- en waarder­ingsvraagstukken. Wij mod­elleren met mark­t­spec­i­fieke aan­names, uit­gangspun­ten en kenge­tallen die zijn gebaseerd op ken­nis en ervar­ing van het mark­t­ge­bied. Met behulp van het finan­ciële mod­el kan wor­den geschakeld en onder­han­deld tussen vari­anten en par­ti­jen. Met investeerders, bestu­ur­ders, beslis­sers, part­ners en stake­hold­ers. Wij bren­gen niet alleen ken­nis van het mod­el en de markt maar ook een pro­ces­vaardig handelen.