Resi­lien­ce

Sinds 2016 is AT Osbor­ne Plat­form Part­ner van de 100 Resi­lient Cities (100RC). Deze orga­ni­sa­tie is opge­richt door de Rock­efel­ler Foun­da­ti­on. AT Osbor­ne biedt de “Vital Resi­lien­ce Buil­ding Tool” aan het net­werk van 100RC. Met deze tool kun­nen ste­den wegen en spoor­we­gen bou­wen of her­bou­wen, en ver­keer en mobi­li­teit beheren.

AT Osbor­ne biedt dit instru­ment aan de leden van de 100RC. De inzet ervan zal ste­den hel­pen om goe­de idee­ën te ont­dek­ken m.b.t. hun wegen en spoor­we­gen (trein en tram/metro), en hun ver­keer en mobi­li­teit, om zo hun veer­kracht te verbeteren.

AT Osbor­ne heeft een uit­ge­brei­de erva­ring in pro­jec­ten met betrek­king tot infra­struc­tuur, mobi­li­teit, ver­voer en de gebouw­de omgeving.