Legal Services

Bij ruimtelijke ambities is vaak sprake van een com­bi­natie van rechts­ge­bieden die van belang zijn voor het project. Wij hebben op al die gebieden ken­nis en ervar­ing in huis en onze juris­ten en advo­cat­en advis­eren dan ook over werk­bare oplossin­gen voor vraagstukken in het aanbeste­d­ingsrecht, bouwrecht, con­trac­trecht, vast­goe­drecht, omgev­ingsrecht, milieurecht, ruimtelijke orden­ingsrecht en natu­urbescher­mingsrecht. Wij oper­eren daarmee op de grens van pro­ject­man­age­ment en hoog­waardi­ge juridis­che advis­er­ing. Een unieke proposi­tie in Ned­er­land. Onze adviezen zijn van hoge kwaliteit, helder en alti­jd gericht op het vin­den van de meest opti­male oploss­ing. We werken nauw samen met juris­ten van AT Lawyers.

Bek­ijk services

Legal Services

Legal con­sul­tan­cy
Con­tracter­ing
De con­tractwi­jz­er: vor­mgeven aan samenwerking
(EU)-Aanbestedingen
Legal ser­vice desk
Com­pli­ance
Wij houden u graag
op de hoogte
Inschri­jven nieuwsbrief