De con­tract­wij­zer: vorm­ge­ven aan samenwerking

Vraag nu de gra­tis whi­te­pa­per Con­tract­wij­zer aan, via het for­mu­lier onder­aan deze pagina!

Denkt u als orga­ni­sa­tie aan een gro­te ver­bou­wing, of aan nieuw­bouw, maar weet u niet hoe u dit moet aan­pak­ken, als het gaat om con­trac­te­ren? U bent niet de eni­ge; er komt name­lijk nog­al wat bij kij­ken. Het is daar­om ver­stan­dig om van tevo­ren infor­ma­tie in te win­nen. Zoekt u par­tij­en die dat pro­ject voor u moe­ten rea­li­se­ren en denkt u na over de meest geschik­te con­tract­vorm? En wat bete­kent dat voor de samen­wer­king met de toe­kom­sti­ge opdrachtnemer(s)? Welk pro­ject­team heeft u, om samen te wer­ken met de opdrachtnemer(s), het con­tract te mana­gen en te beheer­sen? AT Osbor­ne heeft haar jaren­lan­ge erva­ring op het gebied van con­trac­te­ren, mana­gen en beheer­sen van (vaak com­plexe) pro­jec­ten gebun­deld in een nieu­we han­teer­ba­re tool: de con­tract­wij­zer! Deze tool geeft ant­woord op al uw vra­gen rond­om het con­trac­te­ren van uw project.

Con­cre­te ant­woor­den op uw vragen

Samen met u bekij­ken we wat er nodig is en wel­ke bouw­or­ga­ni­sa­tie – en con­tract­vorm daar het bes­te bij past. Tij­dens een inter­ac­tie­ve work­shop vult u samen met onze advi­seurs de con­tract­wij­zer in. Dat gebeurt aan de hand van con­cre­te vra­gen. Deze vra­gen leve­ren dis­cus­sie op. Daar­mee halen we uit­gangs­pun­ten op voor een onder­bouw­de keu­ze. Zo bren­gen we de ken­mer­ken van uw pro­ject, uw orga­ni­sa­tie, de omge­ving en de markt in kaart. Die ken­mer­ken ‘sco­ren’ op meer of min­der geïn­te­greer­de con­tract­vor­men. Ver­vol­gens laat de tool zien wel­ke con­tract­vorm het bes­te bij uw pro­ject past, maar ook hoe de ande­re con­tract­vor­men sco­ren op basis van uw wen­sen en behoeften.

Wel­ke contractvormen?

Wij heb­ben de meest gang­ba­re con­tract­vor­men in de con­tract­wij­zer opge­no­men: tra­di­ti­o­ne­le – of bestek­con­trac­ten, bouw­team, alli­an­tie (waar­bij opdracht­ge­ver en opdracht­ne­mer risico’s delen), engi­neer en con­struct (E&C), design en con­struct (D&C of D&B) en geïn­te­greer­de con­trac­ten waar een deel van de exploi­ta­tie van uw orga­ni­sa­tie in één keer wordt gecon­trac­teerd. Uw orga­ni­sa­tie kan behoef­te heb­ben aan inte­gra­tie van onder­houd, faci­li­tair mana­ge­ment en (exter­ne) finan­cie­ring met het pro­ject. Dan zal de uit­komst meer geïn­te­greer­de con­trac­ten zoals DBM, DBMO en DBFMO zijn.

Samen met u inter­pre­te­ren we de resul­ta­ten en slui­ten af met een op maat gemaakt advies voor u en uw pro­ject. Dat advies kan ingre­di­ën­ten van ver­schil­len­de con­tract­vor­men bevatten.

Vraag nu gra­tis de Whi­te­pa­per Con­tract­wij­zer aan!

Graag bie­den wij u een whi­te­pa­per aan. Daar­in leg­gen we uit wel­ke samen­wer­kings­vor­men moge­lijk zijn en wel­ke eigen­schap­pen de samen­wer­kings­vor­men heb­ben: wel­ke par­tij­en wer­ken samen, hoe hoog is bij­voor­beeld de prijs­ze­ker­heid en hoe­lang is de door­loop­tijd? We gaan ook die­per in op de Con­tract­wij­zer: wat kunt u ver­wach­ten? Wilt u zelf met uw team alvast aan de slag? Wij geven daar­voor enke­le handvatten.

    Geen e‑mail ont­van­gen? Check dan even je spamfolder.