(EU)-Aanbestedingen

Onze juris­ten en advo­ca­ten ver­schaf­fen inzicht en dui­de­lijk­heid in het gebruik en de inter­pre­ta­tie van (Euro­pe­se) aan­be­ste­dings­re­gels. Zij advi­se­ren en onder­steu­nen klan­ten bij het vin­den van de juis­te aan­be­ste­dings­stra­te­gie, de bes­te aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re, bij­ko­men­de vraag­stuk­ken en even­tu­e­le geschil­len. Naast juri­di­sche ken­nis, beschik­ken wij ook over de nood­za­ke­lij­ke tech­ni­sche en finan­ci­ë­le ken­nis die nodig is voor een suc­ces­vol ver­loop van uw aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re. Wij zijn gespe­ci­a­li­seerd in inno­va­tief aan­be­ste­den, dat wil zeg­gen het gene­re­ren van inno­va­tie­ve aan­bie­din­gen én het gebruik van inno­va­tie­ve aan­be­ste­dings- en con­tract­vor­men als PPS-con­trac­ten, Best Value Pro­cure­ment (BVP), het inno­va­tie­part­ner­schap en de con­cur­ren­tie­ge­rich­te dialoog.