Naar het overzicht

Juni­or con­sul­tant ruim­te­lij­ke projecten

Wil jij je als juni­or con­sul­tant bin­nen no-time ont­wik­ke­len tot con­sul­tant of pro­ject mana­ger? Werk je graag aan inge­wik­kel­de vraag­stuk­ken met een maat­schap­pe­lij­ke impact, bij opdracht­ge­vers die er toe doen? En word je graag in het die­pe gegooid met direct eigen ver­ant­woor­de­lijk­heid? Lees dan gauw meer over de func­tie van juni­or con­sul­tant ruim­te­lij­ke projecten.

Als juni­or con­sul­tant ruim­te­lij­ke pro­jec­ten maak je onder­deel uit van onze werk­maat­schap­pij Infra­struc­tuur, Gebieds­ont­wik­ke­ling en Mobi­li­teit en werk je samen met slim­me collega’s aan com­plexe vraag­stuk­ken. Je werkt aan opdrach­ten op gebied van pro­ject­ma­na­ge­ment, infra­struc­tuur, con­tract­be­heer­sing, pro­ject­be­heer­sing en audits & evaluaties.

Erva­rend leren

AT Osbor­ne biedt je als star­tend con­sul­tant de kans om, naast het opdoen van inhou­de­lij­ke erva­ring, aan je eigen ont­wik­ke­ling te wer­ken tij­dens ons Young Osbor­ne Pro­fes­si­o­nal Pro­gram­ma (YOP). Het Young Pro­fes­si­o­nal Pro­gram­ma (YOP) is hét oplei­dings­pro­gram­ma van AT Osbor­ne. Als YOP’er com­bi­neer je het wer­ken aan diver­se pro­jec­ten met oplei­dings­da­gen, zoals basis­vaar­dig­he­den advi­se­ren en effec­tief beïn­vloe­den. Je krijgt een men­tor en pro­ject­coach die je hel­pen in je ont­wik­ke­ling. Door de mix van pro­jec­ten, oplei­dings­da­gen en indi­vi­du­e­le coa­ching ont­wik­kel jij je razendsnel.

Wie zoe­ken wij?

Jíj bent een ener­gie­ke WO-stu­dent in de laat­ste fase van je mas­ter (of al afge­stu­deerd in de rich­ting van) Bedrijfs­kun­de, Bestuurs­kun­de, Civie­le Tech­niek. Je wordt enthou­si­ast van de pro­jec­ten die we doen. Je bent scherp, nieuws­gie­rig, onder­ne­mend en asser­tief. Je hebt oog voor men­sen en kan ver­bin­den. Je kunt je goed zelf­stan­dig red­den, maar vraagt om hulp wan­neer je dat nodig hebt. Dank­zij jouw bre­de inte­res­se ben je een goe­de gespreks­part­ner. Je werkt voor inspi­re­ren­de klan­ten aan com­plexe pro­jec­ten die vra­gen om een inhou­de­lij­ke en prag­ma­ti­sche benadering.

You Mat­ter

Wat ons bij­zon­der maakt, is de vrij­heid om je werk zelf in te rich­ten en dat­ge­ne te doen waar jij ener­gie uit haalt, met oog voor een goe­de work-life balan­ce. Natuur­lijk krijg je een mooi sala­ris, een lea­se­au­to en/of een NS busi­ness card en ont­vang je een lap­top en tele­foon van de zaak. Je krijgt de unie­ke kans om bin­nen no-time door te groei­en naar advi­seur, met uit­ste­ken­de bege­lei­ding en inte­res­san­te trai­nings­da­gen (YOP-pro­gram­ma). Naast hard wer­ken zijn wij een hecht team en vin­den we ple­zier maken net zo belang­rijk! We orga­ni­se­ren gere­geld team­uit­jes, bor­rels, lezin­gen en sportactiviteiten.

Meer weten of solliciteren?
Wil je meer weten over AT Osbor­ne of over deze func­tie? Neem voor inhou­de­lij­ke vra­gen con­tact op met Nin­ke Hanen­berg. Als je in aan­mer­king wilt komen voor deze func­tie, kun je je CV en moti­va­tie stu­ren aan recruitment@atosborne.nl onder ver­mel­ding van ‘juni­or con­sul­tant ruim­te­lij­ke pro­jec­ten’. Neem bij alge­me­ne vra­gen ook gerust con­tact op via dit mailadres.

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief