Naar het overzicht

Juni­or pro­ject­ma­na­ger huisvesting

Wil jij je bin­nen no-time ont­wik­ke­len tot pro­ject­ma­na­ger en het vak leren van erva­ren collega’s en bouw­di­rec­teu­ren? Werk je graag aan inge­wik­kel­de vraag­stuk­ken met een maat­schap­pe­lij­ke impact, bij opdracht­ge­vers die ertoe doen? Lees dan gauw meer over de func­tie van Juni­or Pro­ject­ma­na­ger Huisvesting.

Als Juni­or Pro­ject­ma­na­ger maak je onder­deel uit van het team pro­ject- en pro­gram­ma mana­ge­ment van de afde­ling Huis­ves­ting, Vast­goed en Gezond­heids­zorg. In dit team bege­leid je, samen met slim­me collega’s, com­plexe nieuw- en ver­bouw­pro­jec­ten. Denk hier­bij aan inrich­ten van pro­ject­or­ga­ni­sa­ties, aan­stu­ren van ont­wer­pers, advi­seurs, direc­tie­voer­ders en aan­ne­mers, opstel­len van rap­por­ta­ges aan de opdracht­ge­ver voor besluit­vor­ming, selec­te­ren en con­trac­te­ren van alle ont­werp- en bouw­part­ners voor de opdracht­ge­ver, bewa­ken van de plan­ning, bud­get, kwa­li­teit, kan­sen en risico’s, sta­ke­hol­der tevre­den­heid, etc.

Je werkt voor inspi­re­ren­de opdracht­ge­vers in toon­aan­ge­ven­de pro­jec­ten, zoals de nieuw­bouw van het Hol­landPTC in Delft, de ver­bou­wing van de ASR bank in Utrecht, een nieuw Research & Dia­gnos­tiek lab-/kan­toor­ge­bouw aan de Zuid-As of de bouw van een nieu­we rech­ten­fa­cul­teit in Nijmegen.

Je werkt samen met collega’s met ver­schil­len­de exper­ti­ses en bent onder­deel van pro­ject­teams, die bij­voor­beeld bestaan uit pro­ject­ma­na­gers, tech­ni­sche spe­ci­a­lis­ten, advi­seurs op het gebied van kos­ten en risico’s en/of juri­disch advi­seurs. Je werkt als pro­ject assis­tent aan com­plexe pro­jec­ten, samen met een seni­or pro­ject­ma­na­ger, om daar­na zelf ver­ant­woor­de­lijk te wor­den voor je eigen pro­jec­ten en nieu­we juni­o­ren mee op pad te nemen, onder het cre­do: ‘See one, do one, teach one’. Je bent voor je werk vaak op pad: op gesprek bij opdracht­ge­vers en aan de slag met een pro­ject­team op loca­tie of kantoor.

Erva­rend leren

AT Osbor­ne biedt je als star­tend advi­seur de kans om, naast het opdoen van inhou­de­lij­ke erva­ring, aan je eigen ont­wik­ke­ling te wer­ken tij­dens ons Young Osbor­ne Pro­fes­si­o­nal Pro­gram­ma (YOP). Dit is hét oplei­dings­pro­gram­ma van AT Osbor­ne. Als YOP’er com­bi­neer je het wer­ken aan diver­se pro­jec­ten met oplei­dings­da­gen, zoals de basis­vaar­dig­he­den van advi­se­ren. Je krijgt een men­tor die je helpt in je per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling. Door de mix van pro­jec­ten, oplei­dings­da­gen en indi­vi­du­e­le coa­ching ont­wik­kel jij je razendsnel.

Wie zoe­ken wij?

Jíj bent een ener­gie­ke WO-stu­dent in de laat­ste fase van je stu­die of je bent onlangs afge­stu­deerd in de rich­ting van Civil Engi­nee­ring & Mana­ge­ment, Con­struc­ti­on Mana­ge­ment Engi­nee­ring (CME), Mana­ge­ment in the Built Envi­ron­ment of ver­ge­lijk­ba­re stu­die­rich­tin­gen. Je hebt affi­ni­teit met de gezond­heids­zorg en wordt enthou­si­ast van de pro­jec­ten die we doen. Daar­naast heb je een hands-on men­ta­li­teit en vind je het pret­tig om met je ‘’voe­ten in de mod­der’’ te staan. Je bent scherp, ana­ly­tisch sterk, een gestruc­tu­reer­de wer­ker, onder­ne­mend en asser­tief. Je hebt oog voor men­sen en kan ver­bin­den op diver­se niveaus. Je kunt je goed zelf­stan­dig red­den, maar vraagt om hulp wan­neer je dat nodig hebt.

You Mat­ter

Wat ons bij­zon­der maakt, is de vrij­heid om je werk zelf in te rich­ten en dat­ge­ne te doen waar jij ener­gie uit haalt, met oog voor een goe­de work-life balan­ce. Natuur­lijk krijg je een mooi sala­ris, een lea­se­au­to en/of een NS busi­ness card en ont­vang je een lap­top en tele­foon van de zaak. Je krijgt de unie­ke kans om bin­nen no-time door te groei­en naar advi­seur of zelf­stan­dig pro­ject­ma­na­ger, met uit­ste­ken­de bege­lei­ding en inte­res­san­te trai­nings­da­gen van­uit het YOP-pro­gram­ma en onze Aca­de­my. Dit is een inhou­de­lij­ke ken­nis­ma­king met ande­re dis­ci­pli­nes, zoals pro­ject­ma­na­ge­ment, audits en eva­lu­a­ties en geld in pro­jec­ten. Om als pro­ject­ma­na­ger besla­gen ten ijs te komen, word je ook getraind in ver­schil­len­de pro­ject­ma­na­ge­ment metho­den, zoals Prince2, IPM, Agi­le en IPMA. Naast hard wer­ken vin­den we ple­zier maken net zo belang­rijk en zijn wij een hecht team! We orga­ni­se­ren gere­geld team­uit­jes, bor­rels, lezin­gen en spor­tie­ve activiteiten.

Meer weten of solliciteren?
Wil je meer weten over AT Osbor­ne of over deze func­tie? Neem dan con­tact op met Erik Dijk­man via (035) 543 43 34. Als je in aan­mer­king wilt komen voor deze func­tie, stuur dan je CV en moti­va­tie aan recruitment@atosborne.nl o.v.v. ‘juni­or pro­ject­ma­na­ger huisvesting’.

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief